Systemy kontroli

Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.) jako organ wyznaczony do wspierania procesu kontroli, filtracji nieuprawnionego korzystania z dróg dokonywać będzie bez zatrzymywania ruchu. Stwierdzenie takiego stanu następuje za pomocą wbudowanych na stałe urządzeń oraz urządzeń zamontowanych w tym celu w pojazdach. Ilość portali umieszczonych na stałe na drogach szybkiego ruchu i drogach głównych to 110 sztuki, natomiast kontrolnych pomiarów stale dokonuje 55 mobilnych pojazdów.

Stacje pomiarów wbudowane na stałe rozpoznają i rejestrują – ważne pod względem opłaty drogowej - dane pojazdów przejeżdżających przez wyznaczony przekrój.  Mobilne urządzenia do kontroli uiszczania opłaty drogowej zainstalowane w pojazdach w sposób ciągły gromadzą dane, zatem w dowolnym punkcie obszaru opłat, w dowolnym czasie może zostać skontrolowane uprawnienie do korzystania z danego odcinka drogi. Na podstawie zgromadzonych danych, w sposób jednoznaczny można stwierdzić czy dany pojazd dysponuje uprawnieniem do korzystania z określonego odcinka drogi. 

Ważną zmianą dotyczącą pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony  i wiążącą się z systemem elektronicznego poboru opłat drogowych jest to, że od dnia 25 grudnia 2018 roku kończy się bezpłatna możliwość przejazdu płatnymi odcinkami dróg wyznaczonych w celu objazdu.

W myśl regulacji prawnych ważnych do końca 2018 roku wyznaczenie płatnych odcinków dróg jako trasy objazdu automatycznie oznaczało zwolnienie z opłaty drogowej. Dotychczasowy przepis nie różnicował przypadków wyznaczenia objazdu na okres czasowy i na stałe, jak również nie było możliwości wzięcia pod uwagę również faktu, że ktoś również pierwotnie zamierzał poruszać się po odcinku drogi płatnej wyznaczonej jako objazd.

Biorąc pod uwagę fakt, że w tym ostatnim przypadku zwolnienie takich pojazdów z opłat nie miało uzasadnienia, nowa regulacja prawna likwiduje tą możliwość. Równolegle jednak postanawia także o tym, że pojazdy ciężarowe poruszające się objazdem w przypadku wyznaczenia objazdu na okres czasowy (nie dłuższy, niż 31 dni) będą zwolnione z mandatu karnego również w przypadku, kiedy w odniesieniu do danego odcinka drogi nie dopełnili obowiązku uiszczenia opłaty (czyli nie wykupili biletu okazjonalnego  lub w przypadku posiadania urządzenia OBU nie dysponowali wystarczającym saldem środków).

Regulacje w tym zakresie w odniesieniu do systemu e-winiet pozostają na razie bez zmian, czyli kierowcy pojazdów objętych tym systemem dalej nie będą mieli obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie z płatnych odcinków dróg wyznaczonych przez administratora dróg publicznych na trasy objazdów.