Kary

W systemie opłat elektronicznych za korzystanie z dróg HU-GO firma Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt. prowadzi działalność wspierania czynności kontrolnych za pomocą stacjonarnych bramownic kontrolnych zlokalizowanych na sieci dróg objętych obowiązkiem opłat drogowych oraz za pomocą mobilnych pojazdów zbierania danych. Kontrola opłat odbywa się przez całą dobę w godzinach 0-24, o danym pojeździe system niezwłocznie stwierdza, czy posiada ważne uprawnienia do korzystania z dróg. 

Sankcją za nieuprawnione korzystanie z drogi jest grzywna/kara administracyjna, do której nałożenia uprawniony jest organ urzędowy. Pociągnięcie do odpowiedzialności odbywa się podczas kontroli połączonej z zatrzymaniem na miejscu lub na podstawie zasady odpowiedzialności obiektywnej, niezależnej od winy. 

Regulujący tą kwestie zmodyfikowany przepis prawa (Rozporządzenie Rządu Węgier nr 410/2007.) w przypadku nieuprawnionego korzystania z drogi bierze pod uwagę relacje czasowe nieuprawnionego wykorzystania, i ustala wysokość kar zależne od trzech przedziałów czasowych. Daje to użytkownikowi drogi w krótkim czasie po zauważeniu błędu możliwość jego skorygowania, i w ten sposób uniknięcia obowiązku zapłacenia jeszcze wyższej kary. Pomocna mu będzie w tym funkcja ostrzegania przed karą systemu HU-GO, po aktywacji tej funkcji system kontrolny firmy NÚSZ w przypadku nieuprawnionego wykorzystania niezwłocznie wyśle użytkownikowi drogi komunikat ostrzegający.

Zmodyfikowane rozporządzenie dzieli pozycje kar na trzy różne kategorie w zależności od tego, czy w przedziale czasowym pierwszych 8 godzin licząc od pierwszego zauważenia nieuprawnionego korzystania z drogi nastąpiły dalsze naruszenia tego obowiązku. Na tej podstawie użytkownik drogi:

  • może liczyć na nałożenie umiarkowanej kwoty kary, jeżeli po zauważeniu nieuprawnionego korzystania z drogi kolejne naruszenie tego obowiązku nie nastąpi lub nastąpi w ciągu pierwszych dwóch godzin licząc od pierwszego zauważenia nieuprawnionego korzystania z drogi.
  • może liczyć na nałożenie normalnej kwoty kary, jeżeli po zauważeniu nieuprawnionego korzystania z drogi powtórnie naruszy ten obowiązek w przedziale czasowym pomiędzy 2-gą i 4-tą godziną jazdy licząc od pierwszego zauważenia nieuprawnionego korzystania z drogi, ale po upływie 4-tej godziny już to się nie powtórzy.
  • może liczyć na nałożenie podwyższonej kwoty kary, jeżeli po zauważeniu nieuprawnionego korzystania z drogi powtórnie naruszy ten obowiązek w przedziale czasowym pomiędzy 4-tą i 8-mą godziną jazdy licząc od pierwszego zauważenia nieuprawnionego korzystania z drogi. 

Poniższa tabela zawiera pozycje kar w zależności od kategorii pojazdu, sposobu naruszenia obowiązku opłaty i określonych przedziałów czasowych:

Kategoria pojazdu

0-120 minut następujące po wydarzeniu objętym karą

Od 121 do 240 minuty następujących po wydarzeniu objętym karą

Od 241 do 480 minuty następujących po wydarzeniu objętym karą

Niedopełnienie obowiązku wniesienia opłaty przed rozpoczęciem korzystania z drogi (Prawo o opłatach drogowych 14.§, punkt a.))

J2

39 000 Ft

117 000 Ft

182 000 Ft

J3

45 500 Ft

130 000 Ft

195 000 Ft

J4

52 000 Ft

143 000 Ft

214 500 Ft

Zadeklarowano niższą od rzeczywistej kategorię opłat lub ochrony środowiska (Prawo o opłatach drogowych 14.§, punkt b.))

J2

31 200 Ft

93 600 Ft

143 000 Ft

J3

36 400 Ft

124 000 Ft

156 000 Ft

J4

46 800 Ft

114 400 Ft

175 500 Ft

W czasie korzystania z drogi urządzenie pokładowe jest na liście urządzeń unieważnionych (Prawo o opłatach drogowych 14.§, punkt c.))

J2

39 000 Ft

117 000 Ft

182 000 Ft

J3

45 500 Ft

130 000 Ft

195 000 Ft

J4

52 000 Ft

143 000 Ft

214 500 Ft