Kto podlega obowiązkowi uiszczania opłat?

Obowiązek uiszczania opłaty dotyczy pojazdów ciężarowych, ciągników – włącznie z ciągnikami siodłowymi – oraz zespołów powyższych pojazdów z przyczepami i półprzyczepami, o największej dopuszczalnej masie przekraczającej 3,5 tony.  W systemie rozróżnione zostały trzy kategorie według ilości osi w pojeździe (J2, J3, J4). W trakcie użytkowania dróg ilość osi może być modyfikowana przy zachowaniu określonych warunków.

Kto nie podlega obowiązkowi uiszczania opłat?

9. § (1) Obowiązek deklaracji i wniesienia opłaty za korzystanie z drogi płatnej nie dotyczy (ustawa nr LXVII z 2013 roku: ważna od 19.10.2021 roku):

a) pojazdów użytkowanych przez Węgierskie Siły Zbrojne, Wojskową Służbę Bezpieczeństwa Narodowego, a także Straż Marszałkowską i organy ochrony porządku publicznego określone w ustawie o obronie narodowej i Węgierskich Siłach Zbrojnych Węgier oraz o środkach, które mogą być wprowadzone w szczególnym porządku prawnym,

b) pojazdów obcych sił zbrojnych, przebywających służbowo lub przebywających tranzytem na Węgrzech oraz pojazdów oficjalnych lub służbowych międzynarodowego dowództwa wojskowego utworzonego na terenie Węgier oraz pojazdów innych organizacji zwolnionych z opłat na mocy traktatu międzynarodowego, konwencji międzynarodowej lub na zasadzie wzajemności,

c)[1] pojazdów obsługujących zadania utrzymania i zarządzania poszczególnymi odcinkami dróg płatnych,

ca) pojazdów samochodowych eksploatowanych przez przedsiębiorstwo koncesyjne lub przedsiębiorstwo, któremu powierzono zadanie koncesyjnego zarządcy dróg w celu wykonywania obowiązków zarządcy na drogach koncesyjnych,

cb)[2] w przypadku dróg krajowych nie objętych literą ca) pojazdów samochodowych eksploatowanych przez zarządcę drogi wyznaczonego przez ministra do zarządzania drogą krajową w celu wykonywania zadań zarządcy drogi oraz pojazdów samochodowych eksploatowanych dla wykonywania zadań odśnieżania i odladzania nawierzchni w okresie zimowym w sposób poświadczony urzędowo przez pełnomocnego przedstawiciela zarządcy dróg krajowych, na podstawie umowy zawartej z zarządcą dróg krajowych,

d) pojazdów poborcy opłat drogowych, wykonujących swoje zadania służbowe,

e) pojazdów uprzywilejowanych o węgierskich numerach rejestracyjnych uprawnionych do używania sygnałów pojazdu uprzywilejowanego, niezależnie od tego, czy podczas jazdy odcinkiem płatnym sygnalizacja stanu uprzywilejowanego jest włączona,

f) użytkowników pojazdów mechanicznych zajmujących się zapobieganiem lub naprawą szkód wyrządzonych przez katastrofy w rozumieniu ustawy o zapobieganiu katastrofom, podczas wykonywania tych zadań, poza tym pojazdów stowarzyszeń ochotniczych straży pożarnych, miejskich i zakładowych straży pożarnych oraz ochotniczych lub powszechnych jednostek obrony cywilnej, wykorzystywanych w trakcie zarządzonych działań,

g) pojazdów użytkowanych przez organ nadzoru komunikacji w celu realizacji ich oficjalnych zadań,

h) pojazdów użytkowanych na podstawie umowy międzynarodowej, porozumienia międzynarodowego (NATO, Umowa Schengen) oraz na zasadzie wzajemności,

i) użytkowników pojazdów przewożących pomoc humanitarną, podczas realizacji tych zadań,

j)[3]pojazdów samochodowych użytkowanych w celu zarządzania drogami organów utrzymania dróg i organizacji powołanych do zarządzania drogami z krajów sąsiednich z Węgrami, podczas wykonywania swoich zadań, jeżeli korzystają z dwóch odcinków dróg płatnych najbliższych granicy państwowej obu zainteresowanych krajów,

k)[1]pojazdów samochodowych eksploatowanych przez osoby wykonujące zadania przewozowe, zlecone w sytuacji kryzysowej, spowodowanej masową imigracją w rozumieniu ustawy o granicach państwa, w trakcie wykonywania tych zadań.

(2)[2] O ile ustawa nie stanowi inaczej, zwolnienie z bezpłatnego korzystania z dróg publicznych, podlegających opłatom, określone w ustępie (1), jest ważne na podstawie wpisania do ewidencji zwolnień z obowiązku opłaty za korzystanie z płatnych dróg publicznych i poszczególnych odcinków dróg płatnych oraz w przypadku braku zgody zarządcy drogi, do ewidencji uprawnionych do ruchu pojazdów przekraczających dopuszczalny nacisk osi (dalej: ewidencja zwolnień).  Zakres zwolnienia rozciąga się na okres oznaczony w zgłoszeniu, ale co najwyżej do jednego roku.

(3)[3] Minister, w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, może w formie rozporządzenia ministra określić zasady transportu pojazdów, pozostających na drodze w sposób zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego, na miejsce postoju odmiennie od zasad określonych w ustępie (1), odnośnie pojazdów objętych obowiązkiem opłaty drogowej.

(4)-(6)[4]

10. §[5]Po uprzednim zgłoszeniu pojazdów, określonych w § 9 ust. 1 lit. a), e) i g), do organu zarządzającego ruchem lub w przypadku litery a) zgłoszeniu elektronicznym przez bezpośredni dostęp, pojazdów określonych w literze b)-d), h), j) i k) do organu ewidencji ruchu drogowego, a w przypadku pojazdów określonych w literze f) i i) do organu obrony przed skutkami katastrof, a po uzyskaniu aprobaty zgłoszenia oraz wpisania do ewidencji o zwolnieniu, użytkownik pojazdów jest zwolniony z obowiązku uiszczania opłat za przejazd oraz składania deklaracji.

10/A. §[6]

11. § (1)[7]

(2) W przypadku pojazdów objętych umową międzynarodową, konwencją międzynarodową i zasadą wzajemności, przewożących międzynarodową pomoc humanitarną oraz pojazdów zaangażowanych w zapobieganie lub naprawę szkód, spowodowanych przez katastrofę w rozumieniu ustawy o zapobieganiu katastrofom, okresowe zwolnienie z obowiązku opłaty drogowej wydają organy uprawnione do utrzymywania kontaktów zagranicznych oraz organy ochrony przed skutkami katastrof, wpisując to do ewidencji w sposób określony w ustępie (1).

12. §[8]