Кой е длъжен да плаща пътната такса?

Камиони и трактори (включително влекачи) с разрешено максимално общо тегло над 3,5 тона, както и съставни превозни средства от такива превозни средства с прикачено ремарке или полуремарке. В системата са разграничени три категории въз основа на броя мостове (J2, J3, J4). Броят мостове може също така да бъде променен по време на използването на пътищата при определени условия.

Освобождаване от плащане

Съгласно Раздел 9 (1) от Закон LXVII от 2013 г. задължението за плащане и информация не е приложимо за:

a) Въоръжените сили на Унгария, силите за национална сигурност, както и правоприлагащите органи, посочени в Закона за националната отбрана и въоръжените сили на Унгария, както и мерки, които могат да бъдат взети при извънредно положение, по отношение на превозни средства, управлявани от същите,

b) чужди въоръжени сили и международни военни подразделения, пребиваващи в Унгария, с цел изпълнение на службата им по отношение на техните служебни и обслужващи превозни средства, както и други организации по отношение на превозни средства, освободени по международна конвенция, международен договор или принцип на реципрочност

c)[1] лица, извършващи оперативните си задължения по участъци от таксувания път:

ca) превозни средства, управлявани от компания концесионер, извършваща оперативните си задължения по отдадени на концесия обществени пътища, или бизнес организации, на които същата е възложила извършването на оперативните задължения,

cb)   в случай на национални обществени пътища, които не попадат в категорията, посочена в точка cb), превозните средства, управлявани от ръководството на обществения път, използвани за извършване на управление на пътя, възложено от министъра, отговорен за работата на националната пътна мрежа и трафика (наричан по-долу „министър“), а през зимата, в съответствие със споразумение, сключено с агенцията, управляваща националните обществени пътища, упълномощения представител на агенцията, управляваща националните обществени пътища, превозните средства, използвани за почистване и поддръжка на пътя,

d) лицето, събиращо таксите, по отношение на превозното средство, използвано за тази дейност,

e) тези лица трябва да използват специални отличителни сигнали и сирени за превозните средства с регистрационни номера, издадени в Унгария, независимо дали използват специалните сигнали или сирени на таксувания път или не,

f)  водачите на превозни средства, използвани при предотвратяването или управлението на щети, причинени от бедствия, посочени в Закона за защита при бедствия, както и превозни средства, използвани от доброволци пожарникари, местни пожарникари, както и членовете на доброволни и наборни отряди за гражданска защита по отношение на превозните средства, използвани при изпълнение на дейността им, 

g) транспортните органи по отношение на управляваните от тях превозни средства, използвани за извършването на официалните им задължения,

h) превозни средства, използвани по международни договори, международни споразумения (НАТО, Шенгенското споразумение), както и тези използвани по принцип на реципрочност,

i) управляващите превозни средства, използвани за транспортиране на хуманитарна помощ, по време на извършване на тази дейност.

(2) По време на затваряния на пътища и ограничения на трафика, участъците от таксувани пътища, посочени като обходни маршрути от компетентните органи, могат да бъдат използвани безплатно за посочения период от време.

 

[1] Установено: Раздел 27 от Закон CCXXVIII от 2013 В сила от: 26 декември 2013 г.