Информация за зареждането на сметката

Ползвателите на пътищата могат да зареждат своите уникални разплащателни сметки за използване на пътищата чрез банков превод, който е един от най-удобните и бързи методи за зареждане на вашия баланс.

Когато зареждате баланса си чрез банков превод, моля, обърнете внимание на следното:

  • Моля, наредете плащането си до банковата сметка на National Toll Payment Services PLC с № 10402166-49555557-57541313 (IBAN: HU11 104021664955555757541313).
  • Уверете се, че полето за коментари на транзакцията чрез банков превод съдържа само уникалния номер на разплащателната сметка за използване на пътищата (това позволява бързо и автоматично обработване на банковите преводи).
  • Преведената сума се кредитира в уникалната разплащателна сметка за използване на пътищата на следващия работен ден след получаване на сумата в разплащателната сметка на National Toll Payment Services PLC, посочена по-горе.*

 

*ако например наредите национална банкова транзакция в 12 часа на обяд във вторник, сумата се кредитира в разплащателната сметка на National Toll Payment Services PLC във вторник, а балансът на вашата текуща сметка за използване на пътищата се зарежда на следващия работен ден (сряда). 

Ако полето за коментари на транзакцията за банков превод е празно или не е попълнено според изискванията, но National Toll Payment Services PLC може да получи валидна идентификация за уникалната разплащателна сметка за използване на пътищата на плащащия пътна такса, с който има сключен договор, преведената сума се кредитира в рамките на 3 работни дни. Ако плащащия пътна такса, с който има сключен договор, и/или уникалната разплащателна сметка за използване на пътищата не могат да бъдат безусловно идентифицирани, National Toll Payment Services PLC ще преведе сумата, след приспадане на разходите за банковия превод, в изпращащата сметка. 

Процедурата по-горе се урежда подробно от член 4.2.7 (a) (iv) на Общите условия.