Systémy kontroly

Společnost Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. jako organizace, pověřená i kontrolní činností, provádí kontrolu neoprávněného použití zpoplatněných silnic bez zastavení silničního provozu. Sbírání údajů nutných k určení platební povinnosti motorových vozidel probíhá pomocí pevně instalovaných kontrolních stanic a mobilních kontrolních zařízení, zabudovaných do vozidel, uzpůsobených tomuto účelu. Na zpoplatněných úsecích rychlostních a hlavních silnic je zabudováno 110 pevných kontrolních portálů, mobilní kontrolní sbírání údajů bude vykonávat 55 motorových vozidel.

Pevně instalované kontrolní stanice detekují a zaznamenávají všechny – z hlediska placení mýtného důležité – údaje vozidel. projíždějících přes kontrolované úseky. Mobilní kontrolní zařízení zabudovaná do motorových vozidel vykonávají nepřetržité sbírání údajů, takže ke kontrole oprávněnosti vozidla může dojít kdykoliv a na kterémkoliv místě zpoplatněné silniční sítě. Na základě nashromážděných údajů lze jednoznačně určit, zda dané motorové vozidlo disponuje oprávněním  k použití silničního úseku.

Důležitou změnou, týkající se e-mýta, platného pro nákladní motorová vozidla s maximální přípustnou hmotností nad 3,5 tuny je, že od 25. prosince 2018 zaniká bezplatný statut silničních úseků s povinností platby mýta, které jsou vyznačeny jako objízdné cesty.

Vyznačení silničních úseků s povinností platby mýta jako objízdné silnice na základě pravidel platných do konce roku 2018 automaticky zproštěna povinnosti platby. Dosavadní právní předpisy nerozlišovaly  ani příležitostnou objížďku a fixní objížďku, respektive nebylo možné přihlédnout ani k  tomu, pokud by někdo byl i jinak jezdil na trase, která je vyznačena jako objízdné cesta.

S přihlédnutím k tomu, že v tomto posledně zmíněném případě zproštění povinnosti platby mýta není pro dotyčné vozidla odůvodněné , nové nařízení tuto možnost ruší. Současně s tím nařizuje, že v případě dočasného odklonění dopravy (ne delší než 31 dní) jsou nákladní vozidla, provozovaná  po objízdné silnici osvobozena   od udělení pokuty i v tom případě, že svou povinnost platby mýta ohledně daného úseku nesplnila  (čili si nezakoupila  příležitostné oprávnění nebo v případě palubní jednotky, nedisponovala  dostatečným množstvím kreditu).

Pravidla v systému elektronické dálniční nálepky v souvislosti s touto záležitostí dosud zůstávají nezměněna , tedy řidiči ani dále nemusejí hradit mýtné za používání těch silničních úseků, jinak s povinností platby, které správce veřejných komunikací vyznačí jako objízdné cesty.