Na koho se vztahuje povinnost placení mýtného?

Povinnost platby se vztahuje na nákladní automobily s celkovou povolenou hmotností převyšující  3,5 tuny, na tahače(včetně návěsových tahačů), dále na jízdní soupravy skládajících se z těchto vozidel a jimi tažených přívěsů a polopřívěsů. V systému rozlišujeme tři kategorie podle počtu náprav (J2, J3, J4). Počet náprav je možno během užívání silničního úseku za určitých podmínek měnit.

Na koho se povinnost placení mýtného nevztahuje?

9. § ods 1. Povinnost platby mýta a podávání přiznání se nevztahuje na (zákon č. LXVII z roku 2013, platný od 19.10.2021):

a) Maďarské obranné síly, Vojenskou službu národní bezpečnosti, orgány činné v trestním řízení podle zákona o Maďarských ozbrojených silách a o opatřeních, která mohou být zavedena ve zvláštních právních režimech, Parlamentní stráž v případě jí provozovaných motorových vozidel,

b) zahraniční ozbrojené síly zdržující se v Maďarsku nebo přecházející přes Maďarsko ze služebních účelů a mezinárodní vojenská velitelství zřízená v Maďarsku ohledně jejich úředních nebo služebních motorových vozidel, na jiné organizace ohledně jejich vozidel osvobozených podle mezinárodních smluv, úmluv a reciprocity,

c)[1] motorová vozidla provádějící správcovské úkoly základních úseků zpoplatněných silnic,

ca) které provozuje koncesionářská společnost nebo jí pověřená společnost vykonávající provozní úkoly, v zájmu výkonu svých provozních prací na koncesiovaných veřejných cestách,

cb)[2] v případě státní cesty, na kterou se nevztahuje písm. ca), motorová vozidla provozovaná správcem silnice určeným ministrem k výkonu správy státní silnice za účelem plnění úkolů správy silnice, jakož i v zimním období motorová vozidla vykonávající úkoly zimního čištění vozovek a odstraňování jejich kluzkosti, s potvrzením zplnomocněným zástupcem národního správce silnic,

d) výběrčího mýtného za vozidla, která vykonávají jeho úkoly,

e) subjekt s právem používat rozlišovací znamení pro motorová vozidla s evidenčním číslem vydaným v Maďarsku bez ohledu na to, zda se rozlišovací znamení používá během jízdy na zpoplatněném základním úseku cesty,

f) provozovatele vozidel, kteří se podílejí na předcházení nebo odstraňování škod způsobených živelnou pohromou ve smyslu zákona o prevenci před živelnými pohromami, při plnění těchto úkolů, jakož i na členy dobrovolných hasičských sdružení, obecních a závodních hasičských sborů a dobrovolných nebo povinných jednotek civilní ochrany v případě vozidel používaných během nařízeného cvičení,

g) dopravní orgán za motorová vozidla, která provozuje a používá při výkonu svých povinností dopravního orgánu,

h) vozidla, na něž se vztahují mezinárodní smlouvy, mezinárodní úmluvy (NATO, Schengenská dohoda) a reciprocita,

i) provozovatele vozidel přepravujících zásilky humanitární pomoci při plnění těchto úkolů,

j)[3] organizaci zřízenou pro správu silniční sítě sousedního státu Maďarska za motorové vozidlo, které provozuje pro účely správy silnic, pokud využívá dva nejbližší zpoplatněné základní úseky silnic od státní hranice obou dotčených států,

k)[1] motorové vozidlo provozované subjekty, které se podílejí na plnění dopravních úkolů nařízených v krizové situaci hromadné imigrace ve smyslu zákona o státních hranicích při plnění tohoto úkolu.

(2)[2] Osvobození podle odstavce 1 se uděluje – pokud tento zákon nestanoví jinak – na základě zápisu do evidence subjektů oprávněných k bezplatnému používání základních úseků silnic s povinností úhrady silničního mýta a zpoplatněných silnic, jakož i do registru subjektů oprávněných řídit motorová vozidla, které přesahují největší přípustnou celkovou hmotnost nebo největší přípustné zatížení nápravy bez souhlasu správce silnic (dále jen "evidence osvobození"). Osvobození platí během období uvedeného v oznámení, maximálně však jeden rok.

(3)[3] Ministr může ve vyhlášce ministerstva o pravidlech odstraňování vozidel, která stojí způsobem ohrožujícím bezpečnost silničního provozu, stanovit v případě vozidel podléhajících povinnosti úhrady mýtného, pro vozidla která jsou přistavena na odpočívadlo z důvodu bezpečnosti silničního provozu, pravidla odlišná od odstavce 1.

(4)-(6)[4]

10. §[5] Na základě předchozího oznámení vozidel definovaných v 9. § odstavce 1 písm. a), e) a g) správnímu orgánu pro silniční dopravu nebo v případě písm. a) prostřednictvím přímého elektronického přístupu, vozidel definovaných v písm. b) až d), h), j) a k) orgánu evidence silniční dopravy a vozidel definovaných v písm. f) a i) orgánu protikatastrofické ochrany, po přijetí oznámení a zápisu do registru osvobozených vozidel, provozovatel těchto vozidel není povinen platit mýtné ani podat mýtné prohlášení.

10/A. §[6]

11. § (1)[7]

(2) V případě vozidel přepravujících dodávky mezinárodní humanitární pomoci, na něž se vztahuje mezinárodní smlouva, mezinárodní úmluva nebo reciprocita, a také vozidel, která se podílejí na prevenci nebo odstraňování škod způsobených živelnou pohromou podle zákona o protikatastrofické ochraně, dočasné osvobození od povinnosti úhrady mýtného zapisuje do evidence orgán oprávněný k mezinárodnímu styku, jakož i orgán protikatastrofické ochrany způsobem uvedeným v odstavci 1.

12. §[8]