Ücret ödeme taahhüdü kimlere uygulanmalıdır?

Ödeme taahhüdü 3.5 ton izin verilen azami ağırlığı geçen kamyonları, - karayolu traktörleri dahil olmak üzere – çekicileri, ve bunlara benzer motorlu araçlardan ve çekilen römorklardan ve yarı römorklardan oluşan araç kombinasyonları kapsar. Sistemin kapsamında eksenlerin sayısına göre üç kategori (J2, J3, J4) belirlenmiştir. Eksenlerin sayısı yol kullanım sırasında belirli koşullara göre değiştirilebilir.

Ücret ödeme taahhüdü kimlere uygulanmamalıdır?

9. maddenin (1) fıkrası: Yol ücreti ödeme ve beyanda bulunma yükümlülüğü (2013 yılına ait LXVII sayılı yasa: 19.10.2021’den itibaren yürürlükte bulunmaktadır):

a) Macar ordusu, Askeri Güvenlik Hizmetleri, ulusal savunma ve Macar ordusu ile özel hukuk çerçevesinde uygulanabilecek yaptırımlardan söz eden yasa gereği asayişi sağlayan kuruluşlar ve Parlamento Muhafızları tarafından kullanılan araçlar,

b) Macaristan’da hizmet amaçlı olarak bulunan veya Macaristan’dan transit olarak geçen yabancı silahlı kuvvetler ile Macaristan’da faaliyet gösteren uluslararası askeri komutanlıkların resmi veya hizmet araçları ile ayrıca diğer bazı kuruluşların uluslararası sözleşmeler, anlaşmalar ve karşılıklık esası doğrultusunda muafiyet hakkını haiz araçlar,

c)[1] yol ücreti ödeme yükümlülüğü bulunan temel yol bölümlerinde çalışan,

ca) izin verilen karayolları üzerinde gerçekleştirilen çalışmaların yerine getirilmesi amacıyla izinli kuruluş veya bu kuruluş tarafından yol çalışmaları yapmakla görevlendirilen ticari şirketler tarafından kullanılan araçlar,

cb)[2] fıkrasının ca) alt bendi kapsamına girmeyen ana karayollarında çalışmalar yapmak üzere bakanlık tarafından belirlenen karayolu işletmeci kuruluşu tarafından yol çalışmaları için kullanılan ve kış döneminde ana karayolları işletmeci kuruluşuyla akdedilen anlaşma doğrultusunda, ana karayolları işletmecisinin firma ilzam yetkisini haiz temsilcisi tarafından belgelenmek üzere kış şartlarında yol temizliği ve buzlanmayı önleyici çalışmalar yapan araçlar,

d) yol ücreti tahsil eden kuruluşun görevlerini yerine getiren araçlar,

e) alarmı, yol ücreti ödeme yükümlülüğü bulunan karayolu bölümünde seyir halindeyken kullanıp kullanmadığından bağımsız olarak alarm çalarak ilerleme hakkını haiz Macar plakalı araçlar,

f) afetlerle mücadele yasası gereğince belirtilmiş olan afetin neden olduğu zararların önlenmesi veya bertaraf edilmesi çalışmalarına katılan araçların işletmecileri, ayrıca bu görevlerin gerçekleştirilmesi sırasında gönüllü yangın söndürme dernekleri, belediyelerin ve diğer kuruluşların itfaiye teşkilatları ile talep edilen tatbikatlar sırasında gönüllü veya görevli sivil savunma ekiplerinin üyeleri tarafından kullanılan araçlar,

g) trafik makamı yetkililerinin, resmi trafik görevlerinin yerine getirilmesi amacıyla kullanılan araçlar,

h) uluslararası sözleşme ve anlaşmalar (NATO, Schengen Anlaşması) ile mütekabiliyet esasına dayalı anlaşmalar kapsamında kullanılan araçlar,

(i) görevlerinin yerine getirilmesi sırasında insani yardım taşıyan motorlu taşıtların operatörleri,

j)[3] Macaristan’a komşu devletlerin karayolları şebekesi kapsamında yol işletme faaliyetlerini yerine getiren , karayollarının bakım ve işletmesi için kurulmuş olan örgütler tarafından, muhatap ülkelerin arasındaki devlet sınırlarından itibaren en yakında bulunan tabi iki ana yol bölümünden yararlandığı sırada kullandığı araçlar,

k)[1] devlet sınırlarından söz eden yasa kapsamında belirtilen kitlesel göç hareketinin neden olduğu kriz durumunda talep edilen nakliye görevlerinin yerine getirilmesi sırasında bu görevlere katılanlar tarafından kullanılan araçlar için geçerli değildir.

(2)[2] (1) fıkrası doğrultusundaki muafiyet – bu yasanın farklı hükmü dışında – ücrete tabi yol bölümleri ile yol kullanım ücreti karşılığında kullanılabilen ara yolların ücretsiz kullanımı ile karayolu işletmecisinin onayı olmaksızın izin verilen toplam ağırlığı ve azami dingil ağırlığını aşan araçlarla seyir hakkını haiz olanların kayda geçirilmesi (ileride: muafiyet kaydı olarak geçecektir) doğrultusunda geçerlidir. Muafiyetin geçerliliği, beyanda belirtildiği üzere en fazla bir yıllık süreyi kapsamaktadır.

(3)[3] Bakan, karayolu trafiğinin güvenliğini tehlikeye atan araçların taşınmasıyla ilgili kurallara ilişkin bir Bakanlar Kurulu Kararı ile trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla dinlenme alanlarına taşınan araçlar bağlamında (1) ücrete tabi araçlar için farklı kurallar koyabilir.

(4)-(6)[4]

10. §[5] Bölüm 9 (1) (a), (e) ve (g)'de belirtilen araçlar trafik yönetimi makamına veya a) durumunda elektronik olarak doğrudan erişimi olan ve b) , d)', h), j) ile k) bentlerinde belirtilen araçların karayolu trafik siciline kaydeden kuruluşa, f) ve i) bentlerinde belirtilen araçların önceden afetle mücadele  kurumuna bildirilmesine istinaden, bu durumun kabulü ve muafiyetin kayda geçirilmesini müteakiben araç işleticisinden yol ücreti ödemesi ve beyanda bulunması talep edilmez.

10/A. §[6]

11. § (1)[7]

(2) Uluslararası anlaşmalar, uluslararası sözleşmeler ve karşılıklılık esası kapsamındaki araçlar söz konusu olduğunda, uluslararası insani yardım taşıyan araçlar ile ayrıca afetlerle mücadeleden söz eden yasa kapsamında belirtilen afetin neden olduğu zararların önlenmesi veya giderilmesi çalışmalarında yer alan araçların dönemsel ücret ödeme muafiyeti, uluslararası irtibatta bulunma hakkını haiz, afetle mücadele kuruluşu tarafından (1) fıkrada belirtilen şekilde kayda geçirilir.

12. §[8]