Nastavenie environmentálnej kategórie

Dopravcovia, pozor! V Maďarsku sa sprísňujú pravidlá určovania environmentálnej kategórie

National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.) Od 1. júla 2021 automaticky klasifikuje do najhoršej environmentálnej kategórie tie nákladné vozidlá registrované v systéme HU-GO s celkovou hmotnosťou vozidla vyššou ako 3,5 tony, registrované zahraničí, ktorých environmentálne hodnotenie dopravcovia nemôžu dôveryhodne preukázať.

Zainteresovaní majú jeden mesiac na to, aby do svojho profilu HU-GO vložili povinné rozšírené registračné údaje (značka, rok výroby, číslo podvozku) a nahrali dokument o vozidle obsahujúci environmentálnu klasifikáciu. Primárnym cieľom je lepšie presadzovanie zásady „znečisťovateľ platí“.

Jedným z prvkov pri určovaní mýta za používanie ciest nákladných vozidiel s celkovou hmotnosťou vozidla viac ako 3,5 tony je environmentálna kategória. Jej stanovenie - správne poskytnutie potrebných údajov a ich doloženie autentickým dokumentom - je nevyhnutnou podmienkou toho, aby sa úhrada mýta uskutočňovala v prípade všetkých nákladných vozidiel používajúcich spoplatnené cesty v Maďarsku spôsobom, ktorý je v súlade s úrovňou znečisťovania životného prostredia a emisií škodlivých látok.

"Zatiaľ čo v prípade nákladných vozidiel registrovaných v Maďarsku môže NTPS Plc. kontrolovať environmentálnu klasifikáciu z maďarského verejného registra vozidiel, v prípade vozidiel registrovaných v zahraničí to v súčasnosti nie je možné. Dodržiavanie zásady znečisťovateľ platí však platí pre každého, preto sme zaviedli povinné - na základe našich všeobecných obchodných podmienok - poskytovanie rozšírených registračných údajov (značka, rok výroby, číslo podvozku) a nahranie dokladu o environmentálnej kategórii vozidla v profile HU-GO.“ - uviedol Tamás Bartal, generálny riaditeľ National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.).

Podotkol: „Teraz žiadame zahraničných dopravcov, aby v priebehu nasledujúceho mesiaca skontrolovali, či boli požadované údaje poskytnuté správnym spôsobom a či boli nahrané potrebné dokumenty, a pokiaľ tak ešte neurobili, aby ich doplnili. Žiadame tiež našich klientov, aby zo svojho profilu HU-GO odstránili vozidlá, ktoré už nevlastnia. Samozrejme všetkých zainteresovaných budeme priamo aj nepriamo informovať.“

Viac informácií o environmentálnej klasifikácii sa nachádza na webovej stránke hu-go.hu, kde postup zadania uvedených údajov a nahrania dokumentov znázorňuje aj video.

Nákladné vozidlá registrované v zahraničí zaregistrované v systéme HU-GO v prípade ktorých si dopravcovia uvedenú povinnosť nesplnia, NTPS Plc. od 1. júla 2021 automaticky preradí do najhoršej environmentálnej kategórie (Kategória „C“, v systéme HU-GO „EURO 0“) a bude v tom pokračovať, kým príslušní dopravcovia neodstránia svoje nedostatky. Podobné predpisy možno nájsť v mnohých prípadoch aj na medzinárodnej úrovni, napríklad v Rakúsku, Českej republike a na Slovensku.

Kontrolný systém NTPS Plc. vidí na tuzemských spoplatnených cestách každý mesiac 120 - 130 tisíc nákladných vozidiel registrovaných b zahraničí, v prípade väčšiny z nich už boli poskytnuté požadované údaje a požadované dokumenty boli nahrané, pravidlo však platí pre všetky registrované zahraničné vozidlá.

Click on this guide to see how to modify vehicle data in your HU-GO profile.


<>

 

Vzory medzinárodných dokumentov pre potvrdenie environmentálnej kategórie - POMOC

Osvedčenie o evidencii vozidla obsahuje EURO kód? NIE V KAŽDOM PRÍPADE.

Dokumenty, ktoré je potrebné nahrať pre potvrdenie: Osvedčenie o evidencii a ECMT/CEMT POVOLENIE spoločne potvrdzujú overenie údajov.

V osvedčení o evidencii môžete nájsť potrebné údaje podľa nasledujúcich:

Značka vozidla                          →      riadok D.1.

Dátum prvej evidencie vozidla    →      riadok B. (rok výroby)

VIN                                          →      riadok E.

Euro kód                                   →      riadok (V9)

+ECMT/CEMT povolenie


<>

 

Frenquently asked questions


<>

 

Tutorial video

As you may already know from 3 February 2019 there is a new data upload obligation in our HU-GO system. Now we are sharing a tutorial video in English that can help you to meet the emission classification data requirements on our renewed platform.

 

<>

 

Development of the e-toll system is on schedule

By the end of February, carriers had made over 82,000 uploads to the Hungarian e-toll system with vehicle data required to verify the correct emission categories of their goods motor vehicles.

Last December NTPS Plc. launched its development programme to allow toll payment for heavy duty vehicles with a maximum gross weight of over 3.5 tonnes in the HU-GO system. The purpose of this programme is to identify incorrect registration of emission classes, allow for setting the correct emission category, and modernize toll collection.

Accordingly, as of 3 February 2019, when customers register goods motor vehicles with foreign registration numbers or modify their data in the electronic system, the vehicle make, year of manufacture, VIN number and emission class must be entered, and the document stating the vehicle’s environmental category must be uploaded to the hu-go.hu website.

According to the statistics of the National Toll Payment Services Plc., carriers have complied with this new requirement in 82,000 cases. The number of vehicles with foreign country codes was close to 72,000, while data of Hungarian vehicles were uploaded in 10,000 cases. This latter number indicates those who were not obliged to upload such data, yet they voluntarily helped NTPS Plc. by providing the information requested. NTPS Plc. can actually retrieve the above data for goods motor vehicles registered in Hungary from the Hungarian public vehicle registers.

Recently, NTPS Plc. recorded 76,000 goods motor vehicles equipped with on-board units per month on average, which figure suggests that the majority of foreigners using the Hungarian toll road network did comply with their data upload obligation. 90 percent of the 82,000 vehicles were registered in the system with EURO6 and EURO5 engines, the two categories with the lowest emission levels.

The changes do not affect vehicles using the vignette system. As a result of the most recent developments of the e-toll system scheduled for completion in the second half of 2019 the earliest, carriers of vehicles with a gross weight of over 3.5 tonnes will no longer be charged with multiple toll fines if the vehicle is registered for a wrong emission class.


<>

 

Zmeny v systéme vyberania elektronického mýta v Maďarsku v roku 2019

Nová povinnosť nahrávania údajov od 3. februára 2019 v systéme HU-GO

Cieľom je správne nastavenie environmentálnej triedy a modernizácia kontroly

Spoločnosť National Toll Payment Services (NTPS) Plc. v rámci systému HU-GO, ktorý umožňuje platbu cestného mýta nákladných motorových vozidiel presahujúcich najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť 3,5 tony, spustila rozvojový program, ktorého cieľom je kontrola uvedenia nesprávneho zaradenia do environmentálnej triedy a prostredníctvom toho rozvoj kontroly a modernizácia vyberania mýta.

Jednotlivé prvky komplexného programu budú zavádzané priebežne a postupne, súvisiace opatrenia môžu nastať v plnom rozsahu najskôr v druhej polovici v roku 2019. V prvom okruhu sa uskutoční zavedenie jednotnej a kontrolovanej databázy environmentálnej kategórie nákladných motorových vozidiel, potom bude nasledovať automatické a elektronické zavádzanie, respektíve kontrola environmentálneho zaradenia, ktoré bude doplnkom metódy kontroly zastavením na mieste organizáciami určenými na kontrolu cestného mýta.

V súčasnosti v rámci programu prebieha etapa nahrávania údajov. Na stránke HU-Go má od decembra 2018 každý užívateľ možnosť na uvedenie nových typov registračných údajov (typ vozidla, rok výroby, číslo podvozku, osvedčenie o evidencii). Od 3. februára 2019 budú musieť tieto informácie povinne uviesť v systéme HU-GO klienti registrujúci vozidlo so zahraničným evidenčným číslom, alebo ktorí modifikujú údaje už zaregistrovaného vozidla. Neskôr bude potrebné nahranie uskutočniť v prípade každého takého klienta HU-GO, kde požadované údaje nie sú k dispozícii vhodným spôsobom. O tom budeme užívateľov tiež v predstihu informovať.

Informácie požadované v rámci nahrávania údajov sú potrebné pre potvrdenie správnosti environmentálneho zaradenia. Kým v prípade vozidiel so zahraničným evidenčným číslom sa tieto informácie do systému HU-GO dostanú prostredníctvom nahrania užívateľom, v prípade vozidiel s maďarským evidenčným číslom v rámci tohto procesu poskytne pomoc centrálne použitie verejnej databázy overených evidenčných údajov vozidiel v Maďarsku. V prípade nákladných motorových vozidiel so zahraničným evidenčným číslom je povinnosť nahrania z toho dôvodu, že medzi jednotlivými oficiálnymi evidenciami vozidiel jednotlivých krajín nie je celkové prepojenie.

Po potvrdení nahraných údajov prostredníctvom NTPS Plc. sa nové prísnejšie skúmanie správnosti environmentálnych zaradení môže byť v Maďarsku spustené najskôr v druhej polovici roku 2019. V tom prípade, za súčasného udelenia pokuty, chybne uvedené zaradenie do environmentálnej kategórie systém HU-GO za súčasného informovania klienta automaticky opraví, alebo v prípade klientov, ktorí si nesplnili svoju povinnosť nahrania údajov, pre dotyčné vozidlo - v súlade so smernicou Eurovignetta - nariadi úhradu mýta podľa najhoršej environmentálnej kategórie V takom prípade klient uhrádza mýto na základe najhoršej environmentálnej kategórie dovtedy, kým v súvislosti s dotyčným nákladným motorovým vozidlom nesplní svoju povinnosť nahrania správnych údajov.

Cieľom NTPS Plc. je to, aby - na základe princípu „kto znečisťuje, ten platí“ - prispel k zmierneniu zaťaženia životného prostredia, spôsobeného nákladnými motorovými vozidlami. Zavedením služby centrálneho nastavenia environmentálnej triedy sa môžu znížiť prípady pomýlenia kategórie, ktoré sa končia kumulovanou pokutou. Výsledkom tohto kroku sa stane vyberanie mýta presnejším, môže byť menej zneužití v súvislosti s priznaním environmentálnych kategórií. Toto opatrenie posilňuje čestnú konkurenciu v rámci prepravného trhu a účastníkov tohto odvetvia ešte viac podporuje k dodržiavaniu právnych predpisov.

Kontrolu zaradenia do triedy ochrany životného prostredia v zmysle regulácie európskej únie a medzinárodnej praxe určujú aj maďarské právne predpisy. NTPS Plc. v rámci prípravy v každom prípade poskytuje pre prepravcov k oboznámeniu sa s a k používaniu nových opatrení a služieb vhodnú tolerančnú dobu a možnosť dopredu sa pripraviť.