Alarm przeciwmandatowy

1. Wprowadzenie do systemu funkcji alarmu przeciwmandatowego w celu ochrony praworządnych przewoźników

15 lipca 2015 r. elektroniczny system opłat drogowych na podstawie odległości pod nazwą HU-GO zostanie wzbogacony o nową usługę. W wyniku skutecznej współpracy stowarzyszeń przedstawicielskich, wychodząc naprzeciw postulatom przewoźników wprowadzona zostaje funkcja alarmu przeciwmandatowego. Celem tej – bezprecedensowej również w skali międzynarodowej – jest ochrona przewoźników, którzy nieświadomie popełniają omyłkę. Przesłane drogą elektroniczną zawiadomienie ostrzega przed błędami w ustawieniach użytkownika, wykrytymi przez system kontroli, co pozwala na sprawdzenie i skorygowanie ustawień, a w razie potrzeby doładowanie konta użytkownika, czym można uniknąć serii mandatów.

Po przeprowadzeniu testów wewnętrznych wprowadzenie nowej funkcji wymagało efektywnej współpracy ze strony stowarzyszeń przedstawicielskich, firm transportowych oraz węgierskiego Zarządu Dróg. Dzięki doskonałej kooperacji między partnerami w maju 2015 r. druga faza testów zakończyła się powodzeniem, wobec tego po konsultacjach z organem ustawodawczym, Ministerstwem Rozwoju Narodowego, oraz jednostką Policji, zajmującą się karaniem za nieuprawnione korzystanie z dróg w systemie e-opłat drogowych, zarejestrowane w systemie HU-GO przedsiębiorstwa transportowe od 15 lipca mogą korzystać z tej funkcji.

Funkcja alarmu przeciwmandatowego polega na wysyłaniu zarejestrowanemu w systemie HU-GO użytkownikowi ostrzeżenia na podany przez niego adres e-mailowy, w przypadku, kiedy system kontroli stwierdzi lub inkryminuje nieuprawnione korzystanie z drogi. Ważne jest, że ze względu na zgodność z prawem funkcja alarmowa nie zmienia systemu sankcji, dane nieuprawnionego użytkownika dróg będą przekazywane odpowiednim organom władzy w zamkniętym systemie kontroli.

Z funkcji alarmu przeciwmandatowego korzystać mogą użytkownicy, zarejestrowani w systemie HU-GO, niezależnie od tego, czy opłatę drogową uiszczają w formie zakupu biletu na daną relację, czy za pośrednictwem urządzenia pokładowego. W ustawieniu początkowym funkcja alarmu przeciwmandatowego jest nieaktywna. Na życzenie zarejestrowani użytkownicy muszą ją aktywizować.

Jednocześnie warto przypomnieć najważniejsze zasady, trzymając się których łatwo można uniknąć mandatów za e-opłatę. W przypadku poruszania się z biletem na daną relację należy pamiętać, żeby wykupić go z góry, przed rozpoczęciem użytkowania drogi. Bilet na daną relację ważny jest dopiero od momentu zapłacenia. Zakup jednokierunkowego biletu na daną relację uprawnia do użytkowania drogi wyłącznie na zaplanowanej trasie w jednym kierunku. Użytkownicy zaś, uiszczający opłatę drogową za pośrednictwem urządzenia pokładowego (OBU), poza kontrolą prawidłowości danych rejestrowanych w systemie HU-GO (numer rejestracyjny, oznaczenie kraju, liczba osi, klasa ekologiczna) muszą dopilnować, żeby urządzenie pokładowe było włączone i sprawne, a konto użytkownika doładowane kwotą, odpowiednią do wysokości opłat drogowych.

Mamy nadzieję, że także usługa alarmu przeciwmandatowego przyczyni się do poprawy praworządnej postawy użytkowników dróg odnośnie e-opłat drogowych, a co za tym idzie – do utrzymania konkurencyjności praworządnych przedsiębiorstw transportowych.

2. Jeżeli po otrzymaniu ostrzeżenia o karze niezwłocznie kupię bilet (lub doładuję konto), to czy uniknę nałożenia kary?

Z powodu wymaganej zgodności z przepisem prawnym system ostrzegania nie zmienia porządku nakładania kary, i w taki sposób dane o nieuprawnionym wykorzystaniu drogi zastają przekazane w zamkniętym systemie kontrolnym Władzom. Czyli użytkownik „nie ucieknie” już przed karą, z którą związane jest ostrzeżenie, ale może uniknąć dalszych kar lub wyższego wymiaru kary, jeżeli na podstawie informacji otrzymanej w ostrzeżeniu skoryguje błędne lub niekompletne ustawienia użytkownika.  Mianowicie w przypadku nieuprawnionego korzystania z drogi przepis prawny bierze pod uwagę relacje czasowe nieuprawnionego wykorzystania, i w zależności od trzech określonych przedziałów czasowych określa wysokość wymiaru kary. Dalsze szczegóły są dostępne pod następującym linkiem: Kary.

5. Jeżeli otrzymam komunikat o niskim stanie konta i natychmiast się zatrzymam, to jeszcze nie zostanę ukarany?

Jeżeli użytkownik drogi nie będzie kontynuował jazdy, to zarejestrowanie urządzenia pokładowego z niedoładowanym kontem samo w sobie nie oznacza jeszcze automatycznie nałożenia kary.  W celu kontynuowania jazdy po sieci dróg objętych obowiązkiem opłat użytkownik powinien działać, czyli doładować konto  lub kupić bilet relacyjny. Jeżeli po otrzymaniu komunikatu użytkownik nie zareaguje, a mimo tego będzie kontynuował jazdę, to będzie musiał liczyć się z nałożeniem kary, której wysokość może istotnie wzrosnąć w miarę upływu czasu oraz długości drogi przebytej w sposób nieuprawniony.

Mianowicie w przypadku nieuprawnionego korzystania z drogi regulujący to przepis prawny bierze pod uwagę relacje czasowe nieuprawnionego wykorzystania, i w zależności od trzech określonych przedziałów czasowych określa wysokość wymiaru kary. Daje to użytkownikowi drogi możliwość szybkiej naprawy błędu w krótkim czasie po jego zauważeniu, i w taki sposób uniknięcia zapłacenia wyższego wymiaru kary. Dalsze szczegóły są dostępne pod następującym linkiem: Kary.

6. Jeżeli niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu o niskim stanie doładuję konto, lub kopię bilet relacyjny, to uniknę kary?

Tak, w takim przypadku można uniknąć kary. Jeżeli jednak doładowanie konta nie nastąpi, ani użytkownik nie zakupi biletu relacyjnego, a mimo to będzie kontynuował jazdę, to odpowiednio do sytuacji opisanych w poprzednich punktach będzie musiał liczyć się z nałożeniem kary, której wysokość może istotnie wzrosnąć w miarę upływu czasu oraz długości drogi przebytej w sposób nieuprawniony.

Dalsze szczegóły związane z nakładaniem kar oraz ich wysokością są dostępne pod następującym linkiem: Kary.