Alarm na pokutu

1. Zavedenie funkcie alarmu na pokutu pre ochranu zákonov dbalých dopravcov

15. júla 2015 sa systém elektronického výberu mýta na základe prejdenej vzdialenosti HU-GO rozširuje o ďalšiu službu. Vďaka účinnej spolupráce reprezentatívnych orgánov, na základe potrieb dopravcov sa zavedie funkcia alarmu na pokutu. Cieľom tejto, aj v medzinárodnom meradle jedinečnej funkcie je ochrana dopravcov, ktorí sa v dobrej viere pomýlili. E-mailová správa upozorňuje na chybné užívateľské nastavenia, ktoré deteguje kontrolný systém, a tým sa umožňuje, aby ich kontrolou a opravou, resp. v prípade potreby nabitím účtu sa predišlo série pokút.

Po vnútorných testoch sa funkcia vyvíjala účinnou spoluprácou reprezentatívnych orgánov dopravcov, ďalej dopravných podnikov, sprostredkovateľov a spoločnosti Magyar Közút Nonprofit Zrt. Vďaka kvalitnej spolupráce partnerov bola v máji 2015 úspešne ukončená druhá fáza testovania, takže po konzultácii so zákonodarcom Ministerstvom národného rozvoja a s Políciou, vykonávajúcou pokutovanie za neoprávnené používanie ciest, mőžu dopravné podniky, zaregistrované v systéme HU-GO používať túto funkciu.

Funkcia alarmu na pokutu pošle registrovaným užívateľom v systéme HU-GO na e-mailovú adresu, ktorú zadali, upozornenie o tom, že kontrolný systém zistil alebo predpokladá neoprávnené použitie cesty. Je dőležité, že výstražným systémom sa nemení poriadok pokutovania, údaje o neoprávnenom použití cesty sa v rámci uzavreného kontrolného systému postupujú policajným orgánom.

Funkciu alarmu na pokutu mőžu využiť užívatelia, registrovaní v systéme HU-GO, nezávisle od toho, či svoju povinnosť úhrady mýta spĺňajú zakúpením úsekového lístka, alebo prostredníctvom palubného zariadenia. Funkcia alarmu na pokutu je v základnom nastavení inaktívna. Registrovaní užívatelia musia v prípade záujmu túto funkciu aktivovať.

Zároveň zopakujeme dőležité informácie, ktoré Vám pomőžu predchádzať pokutám kvőli e-mýtu. V prípade úsekového lístka je dőležité, aby ste si svoj lístok zakúpili vopred, pred začatím používania cesty. Úsekový lístok je platný len po uhradení poplatku. Jednosmerný úsekový lístok poskytuje právo výlučne na jednorázové, jednosmerné použitie naplánovanej trasy. V prípade palubného zariadenia (OBU) treba popri kontrole správnosti údajov, zadaných v systéme HU-GO (EČV, krajina registrácie, počet náprav, emisná trieda) dávať pozor na to, aby palubné zariadenie bolo zapnuté a fungovalo správne, a aby na účte bola k dispozícii potrebná suma.

Veríme, že služba alarmu na pokutu bude prispievať k dodržiavaniu predpisov pri platení e-mýta, a tým aj k zachovaniu konkurencieschopnosti zákonov dbalých dopravcov.

2. Ak okamžite po upozornení o pokute zakúpim známku (alebo si doplním zostatok), vyhnem sa pokute?

Aby boli splnené zákonné požiadavky, systém upozorňovania nezmení pokutový poriadok, preto sa údaje o neoprávnenom používaní ciest dostanú v uzavretom kontrolnom systéme do Úradu. To znamená, že používateľ sa už nevyhne pokute, na ktorú bol upozornený, môže sa však vyhnúť ďalším pokutám a vyššej sume pokuty, ak na základe informácií v upozornení opraví svoje chybné alebo nedostatočné používateľské nastavenia. Príslušný právny predpis totiž pri neoprávnenom používaní ciest berie do úvahy časové pásmo neoprávneného používania a výšku pokuty stanovuje na základe troch časových pásiem. Ďalšie informácie: Pokutovanie.

5. Keď dostanem upozornenie o nízkom zostatku a okamžite zastavím, ešte nedostanem pokutu?

Ak používateľ cesty nepokračuje v jazde, samotný fakt, že palubná jednotka sa dostala do evidencie jednotiek, na ktorých je nedostatočný zostatok, neznamená automaticky pokutu. Na to, aby mohol riadne pokračovať v ceste na sieti ciest, za ktoré je povinnosť platiť mýto, musí vykonať opatrenia, t. j. musí si doplniť zostatok alebo si zakúpiť cestnú známku. Ak používateľ po prijatí upozornenia nevykoná potrebné opatrenia a napriek tomu ďalej pokračuje v jazde, musí počítať s pokutou, ktorá sa môže zvyšovať úmerne s  plynúcim časom a neoprávnene prejdenou vzdialenosťou.

Príslušný právny predpis totiž pri neoprávnenom používaní ciest berie do úvahy časové pásmo neoprávneného používania a výšku pokuty stanovuje na základe troch časových pásiem. To umožňuje, aby používateľ cesty mohol pristúpiť k úprave v krátkom čase po zistení chyby a vyhol sa plateniu vyššej pokuty. Ďalšie informácie: Pokutovanie.

6. Ak okamžite po upozornení o nízkom zostatku doplním zostatok alebo si kúpim cestnú známku, vyhnem sa pokute? 

Áno, v takom prípade je možné sa pokute vyhnúť. Ak však nedôjde k doplneniu zostatku a používateľ cesty si nezakúpi ani cestnú známku a napriek tomu pokračuje v jazde, v súlade s predchádzajúcim bodom musí počítať s pokutou, ktorá sa môže výrazne zvyšovať úmerne plynúcemu času a neoprávnene prejdenej vzdialenosti.

Podrobné informácie o vyrubovaní pokút a o stanovení výšky pokút nájdete tu: Pokutovanie.