Pokutovanie

Národný poskytovateľ služieb platenia mýta (NÚSZ Zrt.) vykonáva činnosť podpory kontroly v systéme elektronického mýta HU-GO pomocou pevných kontrolných portálov a mobilných vozidiel na zhromažďovanie údajov, ktoré sa nachádzajú na sieti ciest, za ktoré je povinnosť platiť mýto. Kontrola mýta prebieha 24 hodín denne, o každom vozidle systém okamžite zistí, či má platné oprávnenie na používanie ciest.

Sankcia za neoprávnené používanie ciest je pokuta vo verejnej správe, na ktorej uloženie je oprávnený príslušný orgán. Zodpovednosť sa môže vyvodiť pri kontrole na mieste po zastavení vozidla, resp. na základe princípu objektívnej zodpovednosti.

Upravený právny predpis, ktorý sa na to vzťahuje (nariadenie vlády č. 410/2007) v prípade neoprávneného používania ciest berie do úvahy časové hľadisko neoprávneného používania a výšku pokuty stanovuje podľa troch časových pásiem. To umožňuje, aby používateľ cesty mohol pristúpiť k úprave v krátkom čase po zistení chyby a vyhol sa plateniu vyššej pokuty. Pri tom je užitočná funkcia HU-GO pre upozornenie na pokuty, aktiváciou ktorej kontrolný systém NÚSZ v prípade neoprávneného používania cesty okamžite pošle používateľovi upozornenie.

Upravené nariadenie rozdeľuje pokuty do troch kategórií podľa princípu, či do 8 hodín od zistenia prvého neoprávneného použitia cesty došlo k ďalším porušeniam predpisov. Na základe toho používateľ cesty:

  • môže počítať s vyrubením miernejšej pokuty, ak po zistení neoprávneného použitia cesty neporuší pravidlá alebo ich poruší len počas prvých dvoch hodín.
  • môže počítať s riadnou pokutou, ak medzi 2. a 4. hodinou po zistení prvého neoprávneného použitia cesty opäť poruší pravidlá, ale po 4. hodine už nie.
  • môže počítať so zvýšenou pokutou, ak medzi 4. a 8. hodinou po zistení prvého neoprávneného použitia cesty opäť poruší pravidlá.

Pokuty stanovené podľa kategórií vozidiel, spôsobov porušenia pravidiel a časových pásiem sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

Kategórie vozidiel

Čas po pokutovanej udalosti

0-120 minút

Čas po pokutovanej udalosti

121-240 minút

Čas po pokutovanej udalosti

241-480 minút

Nezaplatenie mýta pred začatím využívania cesty (§ 14 bod a.) Zákona o výbere mýta)

J2

39 000 HUF

117 000 HUF

182 000 HUF

J3

45 500 HUF

130 000 HUF

195 000 HUF

J4

52 000 HUF

143 000 HUF

214 500 HUF

Bolo vystavené priznanie týkajúce sa nižšej kategórie poplatkov alebo ochrany životného prostredia, ako je skutočná kategória (§ 14 bod b.) Zákona o výbere mýta)

J2

31 200 HUF

93 600 HUF

143 000 HUF

J3

36 400 HUF

124 000 HUF

156 000 HUF

J4

46 800 HUF

114 400 HUF

175 500 HUF

Palubná jednotka je v čase používania cesty evidovaná v evidencii neplatných jednotiek (§ 14 bod c.) Zákona o výbere mýta)

J2

39 000 HUF

117 000 HUF

182 000 HUF

J3

45 500 HUF

130 000 HUF

195 000 HUF

J4

52 000 HUF

143 000 HUF

214 500 HUF