Zmeny v systéme vyberania elektronického mýta v Maďarsku v roku 2019

Nová povinnosť nahrávania údajov od 3. februára 2019 v systéme HU-GO

Cieľom je správne nastavenie environmentálnej triedy a modernizácia kontroly

Spoločnosť National Toll Payment Services (NTPS) Plc. v rámci systému HU-GO, ktorý umožňuje platbu cestného mýta nákladných motorových vozidiel presahujúcich najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť 3,5 tony, spustila rozvojový program, ktorého cieľom je kontrola uvedenia nesprávneho zaradenia do environmentálnej triedy a prostredníctvom toho rozvoj kontroly a modernizácia vyberania mýta.

Jednotlivé prvky komplexného programu budú zavádzané priebežne a postupne, súvisiace opatrenia môžu nastať v plnom rozsahu najskôr v druhej polovici v roku 2019. V prvom okruhu sa uskutoční zavedenie jednotnej a kontrolovanej databázy environmentálnej kategórie nákladných motorových vozidiel, potom bude nasledovať automatické a elektronické zavádzanie, respektíve kontrola environmentálneho zaradenia, ktoré bude doplnkom metódy kontroly zastavením na mieste organizáciami určenými na kontrolu cestného mýta.

V súčasnosti v rámci programu prebieha etapa nahrávania údajov. Na stránke HU-Go má od decembra 2018 každý užívateľ možnosť na uvedenie nových typov registračných údajov (typ vozidla, rok výroby, číslo podvozku, osvedčenie o evidencii). Od 3. februára 2019 budú musieť tieto informácie povinne uviesť v systéme HU-GO klienti registrujúci vozidlo so zahraničným evidenčným číslom, alebo ktorí modifikujú údaje už zaregistrovaného vozidla. Neskôr bude potrebné nahranie uskutočniť v prípade každého takého klienta HU-GO, kde požadované údaje nie sú k dispozícii vhodným spôsobom. O tom budeme užívateľov tiež v predstihu informovať.

Informácie požadované v rámci nahrávania údajov sú potrebné pre potvrdenie správnosti environmentálneho zaradenia. Kým v prípade vozidiel so zahraničným evidenčným číslom sa tieto informácie do systému HU-GO dostanú prostredníctvom nahrania užívateľom, v prípade vozidiel s maďarským evidenčným číslom v rámci tohto procesu poskytne pomoc centrálne použitie verejnej databázy overených evidenčných údajov vozidiel v Maďarsku. V prípade nákladných motorových vozidiel so zahraničným evidenčným číslom je povinnosť nahrania z toho dôvodu, že medzi jednotlivými oficiálnymi evidenciami vozidiel jednotlivých krajín nie je celkové prepojenie.

Po potvrdení nahraných údajov prostredníctvom NTPS Plc. sa nové prísnejšie skúmanie správnosti environmentálnych zaradení môže byť v Maďarsku spustené najskôr v druhej polovici roku 2019. V tom prípade, za súčasného udelenia pokuty, chybne uvedené zaradenie do environmentálnej kategórie systém HU-GO za súčasného informovania klienta automaticky opraví, alebo v prípade klientov, ktorí si nesplnili svoju povinnosť nahrania údajov, pre dotyčné vozidlo - v súlade so smernicou Eurovignetta - nariadi úhradu mýta podľa najhoršej environmentálnej kategórie V takom prípade klient uhrádza mýto na základe najhoršej environmentálnej kategórie dovtedy, kým v súvislosti s dotyčným nákladným motorovým vozidlom nesplní svoju povinnosť nahrania správnych údajov.

Cieľom NTPS Plc. je to, aby - na základe princípu „kto znečisťuje, ten platí“ - prispel k zmierneniu zaťaženia životného prostredia, spôsobeného nákladnými motorovými vozidlami. Zavedením služby centrálneho nastavenia environmentálnej triedy sa môžu znížiť prípady pomýlenia kategórie, ktoré sa končia kumulovanou pokutou. Výsledkom tohto kroku sa stane vyberanie mýta presnejším, môže byť menej zneužití v súvislosti s priznaním environmentálnych kategórií. Toto opatrenie posilňuje čestnú konkurenciu v rámci prepravného trhu a účastníkov tohto odvetvia ešte viac podporuje k dodržiavaniu právnych predpisov.

Kontrolu zaradenia do triedy ochrany životného prostredia v zmysle regulácie európskej únie a medzinárodnej praxe určujú aj maďarské právne predpisy. NTPS Plc. v rámci prípravy v každom prípade poskytuje pre prepravcov k oboznámeniu sa s a k používaniu nových opatrení a služieb vhodnú tolerančnú dobu a možnosť dopredu sa pripraviť.