Spősoby fakturovania

 

Nižšie nájdete informácie o spősoboch fakturovania a o tom, ako mőžete požiadať o vrátenie DPH.

INFORMÁCIE O FAKTUROVANÍ
Faktúry sa vystavujú v každom prípade zodpovedajúc danému spősobu vykazovania a predajnému miestu.

Nedostanete automaticky daňový doklad v prípade, ak používanie cesty chcete vykazovať ako neregistrovaný používateľ ad-hoc lístkom na konkrétnu trasu cez webovú stránku www.hu-go.hu. Ak chcete dostať daňový doklad o zakúpení lístka na konkrétnu trasu cez internet, zaregistrujte sa pred nákupom. Po registrácii Vám už systém vystaví daňový doklad o nákupe.

Klasický (papierový) daňový doklad dostanete v prípade, ak si zakúpite lístok na konkrétnu trasu, alebo nabijete svoj účet na niektorom z distribučných miest alebo zákazníckych centier Štátnej spoločnosti pre správu diaľníc (Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.)). Prosíme, aby ste takýto nárok vždy oznámili pri pokladni!

Elektronický daňový doklad (e-faktúru) dostanete v prípade, ak svoj účet nabijete ako registrovaný používateľ online, bankovým prevodom alebo bankovou kartou cez internetový zákaznícky portál www.hu-go.hu.

O elektronickom nákupe

Nabitím účtu, zo svojho nabitého účtu si mőžete zakúpiť lístok na konkrétnu trasu, alebo mőžete vykazovať používanie cesty pomocou OBU. V tomto prípade Vám vystavíme faktúru VÝLUČNE o nabití účtu.

Neskoršie už o lístkoch na konkrétnu trasu, kúpených na ťarchu tohto účtu, resp. o prejazdených kilometroch s OBU sa faktúra vystavovať nebude.

 

Informácie o e-faktúre:

Elektronické daňové doklady nevyžadujú žiadne špeciálne zaobchádzanie!

Mőžete ich vytlačiť a uložiť, ak chcete tieto dokumenty vidieť aj na papieri.

 

E-faktúry treba uchovávať v pővodnej, elektronickej podobe (lehotu na ich uchovávanie určuje § 169 Zákona o účtovníctve, podľa platného znenia zákona je to 8 rokov), pretože na účely daňovej správy sú vhodné iba v tejto forme - preto Vás prosíme o ich uložení na Vašom počítači, ale z webovej stránky si ich mőžete tiež kedykoľvek stiahnuť.

 

 

O vrátení DPH

 

Ako právny podklad pre odpočítanie dane na vstupe slúži § 125, ods. (1), písm. h) zákona o DPH v platnom znení, podľa ktorého: "daň na vstupe je odpočítateľná, ak ju dokázateľne využíva na prevádzkovanie suchozemského dopravného prostriedku s najväčšou celkovou hmotnosťou nad 3,5 t, ktorého je prevádzkovateľom."

Pokyny v súvislosti s vrátením DPH pre zahraničných subjektov sa nachádzajú v príručke č. 3014/2012 vydanej Národnou Daňovou a colnou správou