Registrácia

Použitie systému elektronického výberu mýta nie je viazané na registráciu, ale mnoho praktických funkcií mőžu využiť iba registrovaní zákazníci.

Výhody registrácie

  • Po registrácii uhradíte mýto jednoduchšie, rýchlejšie a pohodlnejšie.
  • V prípade lístkov na konkrétnu trasu prebieha nákup oveľa jednoduchšie.
  • Na vrátenie lístku na konkrétnu trasu majú právo len registrovaní používatelia.
  • Len registrovaní používatelia majú možnosť na vykazovanie prejdenej trasy pomocou palubného zariadenia.
  • Vykazovanie mýta pomocou palubného zariadenia je možné iba po registrácii.
  • V prípade platenia vopred je možné saldo účtu preskupiť, to znamená, že cez jeden účet sa dá zaplatiť používanie cesty pre viaceré vozidlá.
  • Jeden prevádzkovateľ mőže zaregistrovať a spravovať viac vozidiel na jednom rozhraní, ak ich zaregistruje do systému.
  • Mýto mőžete uhradiť rőznymi spősobmi platby.

Ako sa mőžem zaregistrovať?

Registrácia je možná tromi spősobmi. V nasledujúcej tabuľke si mőžete prezrieť proces registrácie v rőznych prípadoch.

 

Kde sa mőžem zaregistrovať?

Aké údaje sú potrebné k registrácii?

Registrácia v prípade lístku na konkrétnu trasu 

Na internete

Osobné údaje, Údaje o vozidle, Údaje o firme, Kontaktné údaje

Registrácia v prípade existujúceho palubného zariadenia

Na internete

Popri horeuvedených údajoch je potrebné číslo zmluvy, uzavretej so sprostredkovateľom, a identifikačné číslo palubného zariadenia. (Svoje palubné zariadenie si mőžete zaregistrovať iba v prípade, ak Váš logistický operátor je v zmluvnom vzťahu s NÚSZ Zrt.)

Registrácia v prípade nového palubného zariadenia

Na internete, a u kioskoch umiestnených na distribučných miestach

Osobné údaje, Údaje o vozidle, Údaje o firme, Kontaktné údaje a identifikačné číslo nového palubného zariadenia

Odkedy sa mőžem zaregistrovať?

Od 20. júna 2013 sa už dá zaregistrovať na webovej stránke www.hu-go.hu a v zákazníckych centrách Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.) Registráciu navrhujeme vykonať čo najskőr, v záujme oboznamovania sa so systémom a jeho rýchleho a jednoduchého používania.