Kontrolné systémy

Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.) ako organizácia poverená podporou kontroly vykonáva kontrolu oprávnenosti používania ciest bez zastavenia premávky. Potrebné údaje sa zbierajú jednak pomocou pevne inštalovaných zariadení, jednak prostredníctvom mobilných zariadení, namontovaných na špeciálne vytvorené motorové vozidlá. Na úsekoch diaľníc, ciest pre motorové vozidlá a ciest 1. triedy je celkove 110 kusov pevne inštalovaných zariadení, priebežné kontrolné zbieranie údajov vykonáva 55 motorových vozidiel.

Pevne inštalované kontrolné stanice spoznávajú a zachytávajú všetky tie údaje vozidiel prechádzajúcich cez dané úseky, ktoré sú z hľadiska úhrady mýta dőležité. Mobilné kontrolné zariadenia umiestnené v prepravných prostriedkoch vykonávajú priebežné zbieranie údajov, to umožňuje kontrolu oprávnenosti použitia kedykoľvek, na ľubovoľnom mieste spoplatnených komunikácií. Na základe nazbieraných údajov sa dá jednoznačne určiť, či dané vozidlo používa daný úsek oprávnene.

Dôležitou zmenou, týkajúcou sa e-mýta, platného pre nákladné motorové vozidlá s najvyššou povolenou hmotnosťou nad 3,5 tony je, že od 25. decembra 2018 zaniká bezplatný štatút cestných úsekov s povinnosťou platby mýta, ktoré sú vyznačené ako obchádzková trasa.

Vyznačenie cestných úsekov s povinnosťou platby mýta ako obchádzkovej trasy je na základe pravidiel platných do konca roka 2018 automaticky oslobodená spod povinnosti platby. Doterajšie právne predpisy nerozlišovali ani príležitostnú a fixnú obchádzku, respektíve nebolo možné prihliadnuť ani na to, keby niekto bol aj inak premával na trase, ktorá je vyznačená ako obchádzková.

S prihliadnutím na to, že v tomto posledne spomenutom prípade oslobodenie spod povinnosti platby mýta nie je pre dotyčné vozidlá odôvodnené, nové nariadenia túto možnosť rušia. Súčasne s tým nariaďujú, že v prípade dočasného odklonenia dopravy (nie dlhšej ako 31 dní) sú nákladné vozidlá premávajúce po obchádzkovej trase oslobodené spod udelenia pokuty aj v tom prípade, ak svoju povinnosť platby mýta ohľadom daného úseku nesplnili (čiže si nezakúpili príležitostné oprávnenie, alebo v prípade palubnej jednotky, nedisponovali dostatočným množstvom kreditu).

Pravidlá v systéme elektronickej diaľničnej nálepky v súvislosti s touto záležitosťou doposiaľ zostávajú nezmenené, teda vodiči ani ďalej nemusia uhrádzať cestné mýto za používanie tých cestných úsekov, inak s povinnosťou platby, ktoré správca verejných komunikácií vyznačí ako obchádzkové trasy.