Informácie o zmene Pravidiel cestnej premávky

Dňom 1. júla 2013 sa zmenil § 48. (14)-(17) Pravidiel cestnej premávky podľa nasledovných:

(14) Pokiaľ nie je uvedené inak, mimo mestských oblastí mőžu ťažké nákladné vozidlá premávať iba na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá a cestách 1. triedy. (14) Na základe ods. (2) § 51. nariadenia vlády č. 209/2013. (VI. 18.), ktorým sa vykonáva zákon č. LXVII z r. 2013 o poplatku za používanie diaľníc, ciest pre motorové vozidlá a ciest 1. triedy podľa prejdenej vzdialenosti sa časť II. prílohy č. 1. Pravidiel cestnej premávky dopĺňa nasledujúcim bodom i/1.:

„i/1. Ťažké nákladné vozidlo: nákladné motorové vozidlo, ťahač, ako aj jazdná súprava zostavená z týchto vozidiel a prívesu,

s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 7,5 ton.“

(15) Komunikácie nemenované v ods. (14) mőžu ťažké nákladné vozidlá používať v nevyhnutnej vzdialenosti v prípade jazdy

a) z miesta alebo na miesto nakládky alebo vykládky tovaru pri preprave tovaru, alebo - v prípade vozidla so špeciálnou karosériou - z miesta alebo na miesto práce vykonanej so špeciálnou karosériou;

b) zo sídla alebo na sídlo svojho prevádzkovateľa.

 

Ťažké nákladné vozidlá mőžu pri svojej jazde z miesta alebo na miesto vymenované v bodoch  a) a b) po zjazde z komunikácií vymenovaných v ods. (14) tieto prekrížiť v jednom smere maximálne jedenkrát.

 

(16) Zákaz podľa ods. (14) sa nevzťahuje na ťažké nákladné vozidlo, ktoré premáva na obchádzke v prípade uzávierky cesty, alebo na ktoré na základe § 9. ods. (1) zákona č. LXVII z r. 2013 o poplatku za používanie diaľníc, ciest pre motorové vozidlá a ciest 1. triedy podľa prejdenej vzdialenosti sa nevzťahuje povinnosť úhrady a vykazovania mýta, ďalej na vozidlá s povolením vydaným v súlade s § 4. nariadenia vlády č. 190/2008. (VII. 29.) o obmedzení premávky ťažkých nákladných vozidiel.

(17) Zákaz podľa ods. (14) sa nevzťahuje na tie ťažké nákladné vozidlá, ktoré majú povolenie ako výcvikové vozidlo podľa ministerského nariadenia o pravidlách školenia a skúšania vodičov a odborníkov cestnej premávky, a ktoré komunikácie nemenované v ods. (14) používajú aj v prípade praktickej výuky alebo skúšania podľa ministerského nariadenia.