Informácie o nabití účtu bankovým prevodom

Používatelia ciest majú možnosť aj na nabitie svojho individuálneho bežného účtu bankovým prevodom, čo je jedným z najpohodlnejších a najrýchlejších spősobov nabíjania účtu.

Pri nabíjaní účtu bankovým prevodom dávajte prosím pozor na nasledujúce:

  • Prevody prosíme poslať na bankový účet Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. č.10402166-49555557-57541313 (číslo IBAN: HU11 104021664955555757541313).
  • V správe pre prijímateľa prevodu zadajte iba číslo individuálneho bežného účtu(to umožňuje rýchle, automatické spracovanie prevodov).
  • Prevedená suma sa na individuálny bežný účet pripíše v bankový deň nasledujúci po dni, v ktorom daná suma prichádza na vyššie uvedený účet Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.)*

*napr. v prípade vnútroštátneho prevodu spusteného v utorok o 12:00 hod. sa suma ešte v utorok pripíše na účet NÚSZ Zrt., t.j. Váš individuálny bežný účet bude nabitý na druhý pracovný deň ( v stredu).

Ak správa pre prijímateľa prevodu nebude vyplnená podľa tu uvedených, prevod sa uskutoční do 3 pracovných dní, ale iba v prípade, že NÚSZ Zrt. dokáže jednoznačne identifikovať zmluvného platiteľa a individuálny bežný účet úhrady mýta. Ak nie je možné bezpochybne identifikovať zmluvného platiteľa a/alebo individuálny bežný účet úhrady mýta, sumu zníženú o náklady prevodu NÚSZ Zrt. prevedie späť.

Tu uvedené skutočnosti sú podrobne regulované v bode 4.2.7 (a) odst. (iv.) Všeobecných zmluvných podmienok.