Informacje w sprawie zmian Kodeksu Drogowego

Z dniem 1 lipca 2013 r. § 48 ust. 14-17  Kodeksu Drogowego otrzymał brzmienie:

14. W związku z brakiem odrębnych przepisów niniejszego rozporządzenia, pojazdy ciężarowe o dużym tonażu poza terenem zabudowanym mogą poruszać się wyłącznie autostradami, drogami ekspresowymi oraz drogami głównymi. Na podstawie § 51 ust. 2 rozporządzenia Rządu 209/213 (VI.18) w sprawie wprowadzenia w życie przepisów ustawy LXVII z 2013 r. o opłatach drogowych proporcjonalnych do przejechanej odległości na autostradach, drogach szybkiego ruchu i drogach głównych, rozdz. II. załącznika 1 Kodeksu Drogowego uzupełnia się o następujący punkt i/1:

„i/1. Samochód ciężarowym o dużym tonażu: pojazd ciężarowy, ciągnik, zespoły pojazdów składające się z powyższych pojazdów i przyczep, których dozwolona masa całkowita przekracza 7,5 tony.”

15. Pojazdy ciężarowe o dużym tonażu z dróg nie wymienionych w ust. 14 mogą korzystać wyłącznie w przypadku, gdy

a) pojazd przemieszcza się w celu załadunku lub rozładunku towaru, lub w przypadku  pojazdu o specjalnej zabudowie przemieszcza się w celu wykonania robót z użyciem specjalnej zabudowy;

b) pojazd przemieszcza się z lub do siedziby firmy użytkownika.

 

Pojazd ciężarowy o dużym tonażu przemieszczając się z lub do punktów wymienionych w lit. a) i b), po zjechaniu z dróg określonych w ust. 14, w jedną stronę może je przeciąć najwyżej jeden raz.

 

16. Zakaz wymieniony w ust. 14 nie dotyczy tych pojazdów ciężarowych o dużym tonażu, które z powodu objazdu poruszają się wyznaczonym objazdem oraz pojazdów, których zgodnie z  § 9 ust. 1 ustawy LXVII z 2013 r. o opłatach drogowych proporcjonalnych do przejechanej odległości na autostradach, drogach szybkiego ruchu i drogach głównych nie dotyczy obowiązek uiszczania opłaty drogowej, ponadto pojazdów posiadających zezwolenie wydane na mocy § 4 rozporządzenia 190/2008 (VII.29).

17. Zakaz wymieniony w ust. 14 nie dotyczy tych pojazdów ciężarowych o dużym tonażu dysponujących certyfikatem pojazdu szkoleniowego określonym w rozporządzeniu ministerialnym w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców drogowych oraz kierowców transportu drogowego, które nie wymienione w ust. 14 drogi użytkują w celach szkoleniowych zgodnie z przepisami rozporządzenia.