Dopravcovia, pozor! V Maďarsku sa sprísňujú pravidlá určovania environmentálnej kategórie

National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.) Od 1. júla 2021 automaticky klasifikuje do najhoršej environmentálnej kategórie tie nákladné vozidlá registrované v systéme HU-GO s celkovou hmotnosťou vozidla vyššou ako 3,5 tony, registrované zahraničí, ktorých environmentálne hodnotenie dopravcovia nemôžu dôveryhodne preukázať.

Zainteresovaní majú jeden mesiac na to, aby do svojho profilu HU-GO vložili povinné rozšírené registračné údaje (značka, rok výroby, číslo podvozku) a nahrali dokument o vozidle obsahujúci environmentálnu klasifikáciu. Primárnym cieľom je lepšie presadzovanie zásady „znečisťovateľ platí“.

Jedným z prvkov pri určovaní mýta za používanie ciest nákladných vozidiel s celkovou hmotnosťou vozidla viac ako 3,5 tony je environmentálna kategória. Jej stanovenie - správne poskytnutie potrebných údajov a ich doloženie autentickým dokumentom - je nevyhnutnou podmienkou toho, aby sa úhrada mýta uskutočňovala v prípade všetkých nákladných vozidiel používajúcich spoplatnené cesty v Maďarsku spôsobom, ktorý je v súlade s úrovňou znečisťovania životného prostredia a emisií škodlivých látok.

"Zatiaľ čo v prípade nákladných vozidiel registrovaných v Maďarsku môže NTPS Plc. kontrolovať environmentálnu klasifikáciu z maďarského verejného registra vozidiel, v prípade vozidiel registrovaných v zahraničí to v súčasnosti nie je možné. Dodržiavanie zásady znečisťovateľ platí však platí pre každého, preto sme zaviedli povinné - na základe našich všeobecných obchodných podmienok - poskytovanie rozšírených registračných údajov (značka, rok výroby, číslo podvozku) a nahranie dokladu o environmentálnej kategórii vozidla v profile HU-GO.“ - uviedol Tamás Bartal, generálny riaditeľ National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.).

Podotkol: „Teraz žiadame zahraničných dopravcov, aby v priebehu nasledujúceho mesiaca skontrolovali, či boli požadované údaje poskytnuté správnym spôsobom a či boli nahrané potrebné dokumenty, a pokiaľ tak ešte neurobili, aby ich doplnili. Žiadame tiež našich klientov, aby zo svojho profilu HU-GO odstránili vozidlá, ktoré už nevlastnia. Samozrejme všetkých zainteresovaných budeme priamo aj nepriamo informovať.“

Viac informácií o environmentálnej klasifikácii sa nachádza na webovej stránke hu-go.hu, kde postup zadania uvedených údajov a nahrania dokumentov znázorňuje aj video.

Nákladné vozidlá registrované v zahraničí zaregistrované v systéme HU-GO v prípade ktorých si dopravcovia uvedenú povinnosť nesplnia, NTPS Plc. od 1. júla 2021 automaticky preradí do najhoršej environmentálnej kategórie (Kategória „C“, v systéme HU-GO „EURO 0“) a bude v tom pokračovať, kým príslušní dopravcovia neodstránia svoje nedostatky. Podobné predpisy možno nájsť v mnohých prípadoch aj na medzinárodnej úrovni, napríklad v Rakúsku, Českej republike a na Slovensku.

Kontrolný systém NTPS Plc. vidí na tuzemských spoplatnených cestách každý mesiac 120 - 130 tisíc nákladných vozidiel registrovaných b zahraničí, v prípade väčšiny z nich už boli poskytnuté požadované údaje a požadované dokumenty boli nahrané, pravidlo však platí pre všetky registrované zahraničné vozidlá.

 

Click on this guide to see how to modify vehicle data in your HU-GO profile.