Zmianie ulegają Ogólne Warunki Umów dla klientów systemu elektronicznych opłat drogowych

Najważniejsze zmiany Ogólnych Warunków Umów (w dalszej części określanych skrótem OWU) stosowanych przez National Toll Payment Services Plc., spółkę NTPS Plc. wchodzące w życie w dniu 3 lutego 2019 roku są następujące.

W istotnym zakresie zmienia się stosowany w umowach system pojęć.

OWU dokładniej i w sposób bardziej przejrzysty określają prawa i obowiązki użytkownika drogi (płatnika opłaty drogowej na podstawie zawartej umowy) oraz NTPS Plc. Dotychczas częściowe regulacje dotyczące biletów relacyjnych była porozrzucane w różnych miejscach, to po tej modyfikacji będą one zebrane w jednym miejscu.

Częścią ogólnych warunków umów są również zasady dokonywania opłaty już po skorzystaniu z drogi, podczas kiedy dotąd były one regulowane w oddzielnych dokumentach.

Te zmiany nie pociągają za sobą zmian praw i obowiązków użytkowników dróg.

W ogólnych warunkach umów w osobnym punkcie zebrane są dodatkowe, nieodpłatne usługi świadczone przez NTPS Plc., jak na przykład ostrzeganie o niskim stanie konta lub tzw. ostrzeżenie o nałożonej karze.

Ze względu na zasady RODO powtórnie zmieniono również regulacje dotyczące ochrony danych osobowych.

Zmianie ulegają również zasady rozliczania likwidacji salda konta opłaty drogowej.

Zmianą dotyczącą użytkowników dróg jest to, że w przyszłości podczas przebiegu rejestracji w systemie HU-GO NTPS Plc. może wprowadzić obowiązek poświadczania podawanych danych oraz będzie miał możliwość kontroli poprawności tych danych i na tej podstawie prawo do zmiany zarejestrowanych danych, jeżeli będzie to jednoznacznie z tych danych wynikać.

W praktyce będzie to oznaczać, że po zadeklarowaniu kategorii ekologicznej pojazdu system poprosi o wprowadzenie dalszych danych lub przesłanie za pomocą portalu internetowego kopii dowodu rejestracyjnego pojazdu lub innego równoważnego z nim urzędowego zaświadczenia.

Wyłącznym celem przesłania kopii tych dokumentów jest weryfikacja zadeklarowanej kategorii ekologicznej pojazdu, a NTPS Plc. nie będzie wykorzystywał tych danych do żadnych innych celów. W przypadku zaniedbania załadowania kopii dokumentów NTPS Plc. będzie miało prawo zaszeregować kategorię ekologiczną pojazdu na podstawie dostępnych danych, natomiast użytkownik drogi w dowolnym czasie będzie miał możliwość zainicjować zmianę tej kategorii.

Nowe regulacje wchodzą w życie od dnia 3 lutego 2019 roku. Aby otworzyć tekst nowych OWU kliknij tutaj!>>