Променят ли се Общите условия за клиентите на електронната система за тол таксите

Най-важните промени на Общите условия, приложени от National Toll Payment Services PLC (наречени по-нататък ОУ) от 3 февруари 2019 г. са следните.

В значителна степен се е променила системата на терминологията, използвана в договора.

ОУ уточнява и създава по-голяма яснота за правата и задълженията на ползвателите на пътищата (ползвател с договор) и National Toll Payment Services PLC. Докато по-рано правилата за маршрутните фишове са били публикувани на различни места на сайта, след изменението те ще бъдат събрани на едно място.

Правилата за последващо плащане на такси са също част от Общите условия, те по-рано са фигурирали в отделни документи.

Тези промени не променят правата и задълженията на ползвателите на пътищата.

Отделни точки в Общите условия са станали допълнителните услуги, предоставени от National Toll Payment Services PLC безплатно, като например уведомление за ниско салдо или т. нар. сигнализиране на глоба.

С оглед на GDPR отново са се променили правилата за защитата на данните.

Променени са също правилата за отчета за прекратяване на салдото на пътните такси.

Промяна за ползвателите на пътищата е, че при регистрацията в системата HU-GO National Toll Payment Services PLC в бъдеще може да изисква удостоверяването на посочените данни, както и има право да ги преразглежда и въз основа на това да промени съдържанието на данните, ако това ясно произтича от съдържанието на предоставените данни.

На практика това означава, че след надстройване на екологичната категория системата изисква въвеждането на допълнително данни, както и качването на копието на свидетелството за регистрация на превозното средство или съответстващ на това официален сертификат в сайта.

Целта на качването е само валидирането на екологичната категория,посочена във формуляра, National Toll Payment Services PLC не използва тези данни за други цели. В случай на неизпълнение на задължението за качване, National Toll Payment Services PLC има право въз основа на наличните данни да определи екологичната категория, ползвателят на пътищата обаче след това по всяко време може да поиска тя да бъде променена.

Новите правила влизат в сила от 3 февруари 2019 г.За отваряне на новите ОУ кликнете!>>