Menia sa Všeobecné zmluvné podmienky, vzťahujúce sa na systém e-mýta

Najdôležitejšie zmeny Všeobecných zmluvných podmienok (ďalej len VZP) používaných spoločnosťou NTPS Plc., platné od 3. februára 2019 sú nasledujúce.

V značnej miere bol zmenený systém pojmov používaný v zmluve.

VZP spresňujú a spriehľadňujú práva a povinnosti užívateľov ciest, resp. NTPS Plc. Kým v predchádzajúcich boli uvádzané pravidlá o podrobnostiach v súvislosti s relačnými lístkami roztrúsené na viacerých miestach, v rámci modifikácie sú uvedené na jednom mieste.

Súčasťou všeobecných zmluvných podmienok sú aj pravidlá dodatočnej úhrady mýta, tieto boli predtým uvedené v osobitných dokumentoch.

Tieto zmeny nemajú za následok zmenu práv a povinností užívateľov ciest.

Medzi zmluvnými podmienkami sú v osobitnom bode uvedené doplnkové služby ktoré NTPS Plc. poskytuje bezplatne, ako napríklad notifikácia o nízkom kredite, alebo tzv. pokutový alarm.

S prihliadnutím na GDPR boli modifikované aj pravidlá na ochranu osobných údajov.

Boli zmenené tiež pravidlá vyúčtovania, vzťahujúce sa na zrušenie kreditu na platbu mýta.

Zmenou týkajúcej sa užívateľov ciest je, že v rámci registrácie do systému HU-GO môže NTPS Plc. stanoviť povinnosť podloženia uvádzaných údajov, respektíve je oprávnená ich preskúmať, a na základe nich modifikovať obsah údajov, ak to jednoznačne vyplýva z obsahu poskytnutých údajov.

V praxi to znamená, že po zaradení do environmentálnej triedy systém na internetovom portáli požiada o poskytnutie ďalších údajov, respektíve nahranie kópie potvrdenia o evidencii vozidla, alebo s ním rovnocenného úradného preukazu.

Výhradným cieľom tohto nahrania je validovanie environmentálneho zaradenia uvedeného na dátovom formulári, NTPS Plc. tieto údaje nepoužije na iné účely. V prípade neuskutočnenia nahrania na základe údajov ktoré sú k dispozícii, NTPS Plc. je oprávnená stanoviť environmentálne zaradenie, ktorej zmenu ale môže užívateľ cesty v neskorších kedykoľvek iniciovať.

Nové pravidlá nadobúdajú platnosť dňa 3. februára 2019. Pre otvorenie nových VZP kliknite sem!>>