Tájékoztatás mezőgazdasági mentesség igénybevételéről

Díjmentes viszonylati jegy kiállítását a mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetése alóli mentesülésének szabályait a 243/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet szabályozza.

A kérelmező a székhely vagy lakóhely szerinti települési önkormányzat jegyzőjétől kérelmezheti az autópályák kivételével, a jegyző illetékességi területén található vagy azon kívül eső, a kérelmező székhelye vagy lakóhelye és a használatában álló termőföld, tanya vagy telephely közötti útdíjköteles elemi útszakaszra a díjmentes viszonylati jegyet június 15-e és december 15-e között időszakban, az alábbi termények betakarítási idejére.

1.Zöldségek

2. Dinnye

3. Gabonafélék

4. Olajos magvak

A kérelmező felelős a kérelemben meghatározott adatok valódiságáért.

 

A hatósági bizonyítványt a jegyző a kérelem beérkezésétől számított 3 napon belül, 2 példányban állítja ki.

 

A hatósági bizonyítványnak tartalmaznia kell:

a) a kérelmező által üzemeltetett gépjármű forgalmi rendszámát,

b) a díjkategóriát,

c) az arra vonatkozó rendelkezést, hogy a kérelmező mely útdíjköteles elemi útszakaszra vonatkozóan jogosult díjmentes viszonylati jegy kiváltására.

(Felhívjuk fokozott figyelmüket az útdíjköteles elemei szakaszok… szerinti pontos megjelölésére!)

d) az arra vonatkozó rendelkezést, hogy mely terményt szállíthatja,

e) a termény betakarításának legfeljebb 30 naptári nap kezdő-és végnapját.

(Felhívjuk fokozott figyelmüket a 30 nap pontos megjelölésére!)

 

Amennyiben a hatósági bizonyítvány a fent felsorolt adatokat nem, vagy tévesen illetve hiányosan tartalmazza, a NÚSZ Zrt. ügyfélszolgálatain nincs lehetőség a díjmentes viszonylati jegy kiállítására, a hatósági bizonyítvány módosításáig.

A kiállított hatósági bizonyítvány egy eredeti példányának átadásával, illetve az erre a célra rendszeresített formanyomtatvány benyújtásával a NÚSZ Zrt. ügyfélszolgálatain személyesen kérheti a díjmentes viszonylati jegy kiállítását. 

Amennyiben a hatósági bizonyítvány megfelel a 243/2013. (VI.30) Korm. rendelet 5.§-ában foglaltaknak, úgy az ügyfélszolgálati munkatárs 2 példányban díjmentes viszonylati jegyet állít ki a hatósági bizonyítványban foglaltaknak megfelelően.

A díjmentes viszonylati jegy egyik példánya a jogosult számára kerül átadásra, ennek átvételét a jogosult aláírásával igazolja a másodpéldányon. 

Az átadott díjmentes viszonylati jegyet a jogosult köteles magánál tartani az elemi útszakaszok igénybevétele során.

Fontos, hogy csak azok a szakaszok díjmentesek (nullások) amelyek a jegyző által kiadott hatósági bizonyítványban rögzítésre kerültek.

A további útvonaltervezésnél, a díjköteles útszakaszokra rendelkezni kell érvényes viszonylati jeggyel vagy az útdíj bevallására alkalmas fedélzeti eszközzel.