Na koho sa vzťahuje povinnosť úhrady mýta?

Na nákladné motorové vozidlá a ťahače – vrátane sedlových ťahačov – s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3,5 t, ako aj na jazdné súpravy zostavené z takýchto vozidiel a ťahaných prívesov a návesov. V systéme sa podľa počtu náprav rozlišujú tri kategórie (J2, J3, J4). Počet náprav sa za určitých podmienok mőže meniť aj počas používania cesty.

Na koho sa nevzťahuje povinnosť úhrady mýta?

9. § ods 1. Povinnosť platby mýta a podávania priznania sa nevzťahuje na (zákon č. LXVII z roku 2013, platný od 19.10.2021):

a) Maďarské obranné sily, Vojenskú službu národnej bezpečnosti, orgány činné v trestnom konaní podľa zákona o Maďarských ozbrojených silách a o opatreniach, ktoré sa môžu zaviesť v osobitných právnych režimoch, Parlamentnú stráž v prípade nimi prevádzkovaných motorových vozidiel,

b) zahraničné ozbrojené sily zdržiavajúce sa v Maďarsku alebo prechádzajúce cez Maďarsko zo služobných účelov a medzinárodné vojenské veliteľstvá zriadené v Maďarsku ohľadom ich úradných alebo služobných motorových vozidiel, na iné organizácie ohľadom ich vozidiel oslobodených podľa medzinárodných zmlúv, dohovorov a reciprocity,

c)[1] motorové vozidlá vykonávajúce správcovské úlohy základných úsekov spoplatnených ciest,

ca)  ktoré prevádzkuje koncesionárska spoločnosť alebo ňou poverená spoločnosť vykonávajúca prevádzkové úlohy, v záujme výkonu svojich prevádzkových prác na koncesiovaných verejných cestách,

cb)[2] v prípade štátnej cesty, na ktorú sa nevzťahuje písm. ca), motorové vozidlá prevádzkované správcom cesty určeným ministrom na výkon správy štátnej cesty za účelom plnenia úloh správy cesty, ako aj v zimnom období motorové vozidlá vykonávajúce úlohy zimného čistenia vozoviek a odstraňovania ich klzkosti, s potvrdením splnomocneným zástupcom národného správcu ciest,

d) výbercu mýta za vozidlá, ktoré vykonávajú jeho úlohy,

e) subjekt s právom používať rozlišovacie znamenie pre motorové vozidlá s evidenčným číslom vydaným v Maďarsku bez ohľadu na to, či sa rozlišovacie znamenie používa počas jazdy na spoplatnenom základnom úseku cesty,

f) prevádzkovateľov vozidiel, ktorí sa podieľajú na predchádzaní alebo odstraňovaní škôd spôsobených živelnou pohromou v zmysle zákona o prevencii pred živelnými pohromami, pri plnení týchto úloh, ako aj na členov dobrovoľných hasičských združení, obecných a závodných hasičských zborov a dobrovoľných alebo povinných jednotiek civilnej ochrany v prípade vozidiel používaných počas nariadeného cvičenia,

g) dopravný orgán za motorové vozidlá, ktoré prevádzkuje a používa pri výkone svojich povinností dopravného orgánu,

h) vozidlá, na ktoré sa vzťahujú medzinárodné zmluvy, medzinárodné dohovory (NATO, Schengenská dohoda) a reciprocita,

i) prevádzkovateľov vozidiel prepravujúcich zásielky humanitárnej pomoci pri plnení týchto úloh,

j)[3] organizáciu zriadenú na správu cestnej siete susedného štátu Maďarska za motorové vozidlo, ktoré prevádzkuje na účely správy ciest, ak využíva dva najbližšie spoplatnené základné úseky ciest od štátnej hranice oboch dotknutých štátov,

k)[1] motorové vozidlo prevádzkované subjektmi, ktoré sa podieľajú na plnení dopravných úloh nariadených v krízovej situácii hromadnej imigrácie v zmysle zákona o štátnych hraniciach pri plnení tejto úlohy.

(2)[2] Oslobodenie podľa odseku 1 sa udeľuje – ak tento zákon neustanovuje inak – na základe zápisu do evidencie subjektov oprávnených na bezplatné používanie základných úsekov ciest s povinnosťou úhrady cestného mýta a spoplatnených ciest, ako aj do registra subjektov oprávnených viesť motorové vozidlá, ktoré presahujú najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť alebo najväčšie prípustné zaťaženie nápravy bez súhlasu správcu ciest (ďalej len "evidencia oslobodení"). Oslobodenie platí počas obdobia uvedeného v oznámení, maximálne však jeden rok.

(3)[3] Minister môže vo vyhláške ministerstva o pravidlách odstraňovania vozidiel, ktoré stoja spôsobom ohrozujúcim bezpečnosť cestnej premávky, ustanoviť v prípade vozidiel podliehajúcich povinnosti úhrady mýta, pre vozidlá ktoré sú pristavené na odpočívadlo z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky, pravidlá odlišné od odseku 1.

(4)-(6)[4]

10. §[5] Na základe predchádzajúceho oznámenia vozidiel definovaných v 9. § odseku 1 písm. a)e) g) správnemu orgánu pre cestnú dopravu alebo v prípade písm. a) prostredníctvom priameho elektronického prístupu, vozidiel definovaných v písm. b) až d)h)j)k) orgánu evidencie cestnej dopravy a vozidiel definovaných v písm. f) a i) orgánu protikatastrofickej ochrany, po prijatí oznámenia a zápise do registra oslobodených vozidiel, prevádzkovateľ týchto vozidiel nie je povinný platiť mýto ani podať mýtne vyhlásenie.

10/A. §[6]

11. § (1)[7]

(2) V prípade vozidiel prepravujúcich dodávky medzinárodnej humanitárnej pomoci, na ktoré sa vzťahuje medzinárodná zmluva, medzinárodný dohovor alebo reciprocita, a tiež vozidiel, ktoré sa podieľajú na prevencii alebo odstraňovaní škôd spôsobených živelnou pohromou podľa zákona o protikatastrofickej ochrane, dočasné oslobodenie od povinnosti úhrady mýta zapisuje do evidencie orgán oprávnený na medzinárodný styk, ako aj orgán protikatastrofickej ochrany spôsobom uvedeným v odseku 1.

12. §[8]