Na koho sa vzťahuje povinnosť úhrady mýta?

Na nákladné motorové vozidlá a ťahače – vrátane sedlových ťahačov – s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3,5 t, ako aj na jazdné súpravy zostavené z takýchto vozidiel a ťahaných prívesov a návesov. V systéme sa podľa počtu náprav rozlišujú tri kategórie (J2, J3, J4). Počet náprav sa za určitých podmienok mőže meniť aj počas používania cesty.

Na koho sa nevzťahuje povinnosť úhrady mýta?

Podľa oddielu 9 ods. 1 zákona LXVII z roku 2013 sa povinnosť platenia a poskytovania informácií nevzťahuje na:

a) Obranné sily Maďarska, Národnú bezpečnostnú službu a orgány činné v trestnom konaní uvedené v zákone o národnej bezpečnosti a Obranných silách Maďarska, pričom možno do osobitných právnych predpisov a príkazov zaviesť tiež opatrenia týkajúce sa vozidiel využívaných týmito subjektmi,

b) cudzie ozbrojené sily a medzinárodné vojenské veliteľstvá pősobiace na území Maďarska na účely vykonávania ich úloh v súvislosti s úradnými a služobnými vozidlami, tiež iné organizácie využívajúce vozidlá, na ktoré sa vzťahuje výnimka podľa medzinárodných dohovorov, medzinárodných zmlúv a dohőd o reciprocite

c)[1] subjekty, ktoré vykonávajú svoje operatívne úlohy v oblasti ciest s mýtom:

ca) vozidlá prevádzkované koncesnou spoločnosťou pősobiacou v oblasti koncesných verejných ciest alebo obchodnými spoločnosťami pősobiacimi v tejto oblasti pri uskutočňovaním týchto úloh,

cb)   v prípade vnútroštátnych verejných ciest nespadajúcich do kategórie uvedenej v písmene cb) vozidlá prevádzkované správou verejných ciest, využívané na vykonávanie správy ciest na základe poverenia ministra zodpovedného za prevádzku vnútroštátnej cestnej siete a premávky (ďalej len „minister“), a v zimnom období, v súlade s dohodou uzatvorenou so správou vnútroštátnych verejných ciest a na základe poverenia zástupcu správy vnútroštátnych verejných ciest, na vozidlá využívané na čistenie a údržbu ciest,

d) výbercu mýta v súvislosti s vozidlami využívanými na tieto činnosti,

e) subjekty oprávnené používať špeciálne výstražné signály a sirény v súvislosti s vozidlami s registračnými číslami vydanými v Maďarsku, bez ohľadu na to, či používajú tieto špeciálne signály alebo sirény na cestách s mýtom, alebo nie,

f)  prevádzkovateľov vozidiel využívaných na prevenciu alebo správu škőd zapríčinených katastrofami uvedenými v zákone o ochrane voči katastrofám, tiež vozidlá používané dobrovoľnými hasičmi, hasičmi miestnej samosprávy alebo členmi dobrovoľných alebo povinných jednotiek civilnej ochrany a vozidlá využívané počas uskutočňovania ich úloh, 

g) dopravný orgán v súvislosti s vozidlami ním prevádzkovanými za účelom vykonávania úradných povinností,

h) vozidlá, na ktoré sa vzťahujú medzinárodné zmluvy, medzinárodné dohody (NATO, Schengenská zmluva) a dohody o reciprocite,

i) prevádzkovateľov vozidiel na prepravu humanitárnej pomoci počas vykonávania týchto činností.

(2) V prípade cestnej uzávery alebo cestných obmedzení sa úseky ciest s mýtom určené kompetentnými orgánmi ako obchádzky mőžu na určené časové obdobie používať ako cesty bez spoplatnenia mýtom.

 


[1] Zriadil sa: oddiel 27 zákona CCXXVIII z roku 2013 s účinnosťou od: 26. decembra 2013