Kto podlega obowiązkowi uiszczania opłat?

Obowiązek uiszczania opłaty dotyczy pojazdów ciężarowych, ciągników – włącznie z ciągnikami siodłowymi – oraz zespołów powyższych pojazdów z przyczepami i półprzyczepami, o największej dopuszczalnej masie przekraczającej 3,5 tony.  W systemie rozróżnione zostały trzy kategorie według ilości osi w pojeździe (J2, J3, J4). W trakcie użytkowania dróg ilość osi może być modyfikowana przy zachowaniu określonych warunków.

Kto nie podlega obowiązkowi uiszczania opłat?

Ustawa LXVII z 2013 r. § 9 ust. 1. Obowiązkowi regulowania opłaty drogowej oraz dokonywania zgłoszeń nie podlegają:

a) pojazdy Węgierskich Sił Zbrojnych, Wojska i Służb Bezpieczeństwa Narodowego oraz pojazdy organów ścigania i Straży Parlamentu zgodnie z przepisami ustawy o obronie narodowej, siłach zbrojnych i środkach stosowanych w oparciu o szczególne uprawnienia,

b) pojazdy zagranicznych sił zbrojnych znajdujących się na terenie Węgier służbowo lub przemieszczających się przez teren Węgier, urzędowe i służbowe pojazdy rozmieszczonych na terenie Węgier międzynarodowych sztabów wojskowych oraz pojazdy innych organizacji, których zwolnienie oparte jest na międzynarodowych umowach, konwencjach i porozumień oraz zasadzie wzajemności,

c)[1] pojazdy podmiotów wykonujących zadania zarządzania zasadniczych odcinków dróg płatnych,

ca) pojazdy koncesjonowanych firm biorących udział w ruchu w celach realizacji zadań zarządcy na drogach których dotyczy koncesja oraz firm upoważnionych przez firmę koncesjonowaną do realizacji zadań zarządcy,

cb) w przypadku krajowych dróg publicznych nie podlegające pod przepisy podpunktu ca)  pojazdy zarządców dróg  publicznych wyznaczonych przez ministra transportu (dalej zwany: minister) przeznaczone do celów związanych z zarządzaniem krajowych dróg publicznych, w odniesieniu do okresu zimowego natomiast, zgodnie z umową zawartą z zarządcą dróg krajowych pojazdy wg oświadczenia przedstawiciela zarządcy upoważnionego do reprezentacji firmy faktycznie wykonujące zadania odśnieżania i zwalczania śliskości na krajowych drogach publicznych,

d) pojazdy podmiotu pobierającego opłaty drogowe służące do realizacji zadań poborcy,

e) pojazdy z węgierskimi numerami rejestracyjnymi uprawnionymi do używania znaków wyróżniających, nie zależnie od tego, czy znaki wyróżniające są podczas korzystania z płatnego odcinka drogi użyte czy nie,

f) w rozumieniu przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym, pojazdy biorące udział w zapobieganiu lub usuwaniu skutków określonych katastrof, pojazdy ochotniczej straży pożarnej, zakładowej i samorządowej straży pożarnej oraz pojazdy ochotniczej straży obywatelskiej lub straży miejskiej biorące udział w zarządzonych ćwiczeniach,

g) pojazdy urzędu transportu wykorzystywane do zadań służbowych leżących w kompetencji urzędu transportu,

h) pojazdy objęte umowami międzynarodowymi i konwencjami międzynarodowymi  (NATO,  Układ z Schengen) oraz podlegające zasadom wzajemności,

i) pojazdy organizacji dostarczających pomoc wykonujące niniejsze czynności.

(2) Na czas zamknięcia drogi, ograniczenia ruchu lub objazdu nie podlegają opłacie drogowej zasadnicze odcinki dróg płatnych, które zostały wyznaczone jako objazd przez służby upoważnione do zamknięcia drogi krajowej, ograniczenia ruchu lub wyznaczenia objazdu.

 


[1] Ustanowione przez: § 27 ustawy nr LXVII z 2013 r.  Ważna: od 26.XII.2013 r.