Измене у систему електронскe наплатe путарине у Мађарској у 2019. години

Нове обавезе за унос података у систему HU-GO од 3. фебруара 2019. године

Циљ је одговарајућа класификација еколошке категорије и модернизација контролног система

Компанија National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.) је покренула развојни програм унутар система HU-GO за обезбеђивање наплате путарине теретним возилима укупне дозвољене масе изнад 3,5 тоне у циљу селекције возила са неисправно регистрованом еколошком категоријом, а самим тим и развоја контролног система и модернизације наплате путарине.

Увођење појединих елемената свеобухватног програма одвијаће се континуирано и постепено, а очекује се да ће предузете мере у потпуности бити примењене најраније у другој половини 2019. године. У првом кругу се успоставља јединствена и контролисана база података еколошке категорије теретних возила, затим следи увођење аутоматског и електронског подешавања, односно контроле еколошке класификације, чиме се употпуњује начин контроле заустављањем возила на лицу места од стране организација одређених за контролу путарине.

Тренутно се програм налази у фази уношења података. Од децембра 2018. године на веб страници HU-GO.hu сви корисници имају могућност да унесу нове врсте података за регистрацију (марка, година производње, број шасије, саобраћајна дозвола). Од 3. фебруара 2019. године ови подаци ће у HU-GO систему бити обавезни за све кориснике, који региструју возило са иностраном ознаком или врше измену података већ регистрованог возила. Касније ће унос података бити обавезан за све кориснике HU-GO система код којих тражени подаци нису доступни на одговарајући начин. О томе ће корисници бити такође благовремено обавештени.

Информације, које се траже приликом уношења података, потребне су ради утврђивања исправности наведене еколошке категорије. У случају возила са иностраном ознаком ове информације у HU-GO систем уноси сам корисник, док у случају возила са мађарском регистрацијом процес уношења података подржава и централна база података возила регистрованих у Мађарској. У случају теретних возила са страном регистрацијом обавеза уношења података потребна је због непотпуне компатибилности база података регистрованих возила појединих земаља.

Након што NTPS Plc. провери унете податке, најраније у другој половини 2019. године се може започети са новим начином интензивније контроле исправности еколошке класификације у Мађарској. У том случају, поред изрицања новчане казне, HU-GO систем ће, уз обавештење корисника, аутоматски исправити погрешно унету еколошку категорију, или ће, у случају корисника који не испуне обавезу уношења података, дотично возило обавезати на плаћање путарине за најгору еколошку категорију - у складу са смерницом Eurovignetta. У овом случају корисник плаћа путарину за најгору еколошку категорију, све док не одговори обавези уношења исправних података у односу на одређено теретно возило.

Циљ NTPS Plc.-а је, да на основу принципа „загађивач плаћа“, допринесе смањењу еколошког оптерећења животне средине, проузрокованог коришћењем теретних возила. Увођењем услуге централизованог одређивања еколошке категорије смањује се број случајева учесталих изрицања новчаних казни због погрешне еколошке класификације. Самим тим наплаћивање путарине постаје тачније, а смањује се и могућност злоупотребе у вези пријаве еколошке категорије. Уведене мере јачају поштену конкурентност на тржишту превозника, подстичући их на доследније поштовање законских прописа.

Контрола еколошке класификације регулисана је и мађарским законским прописима, у складу са нормама Европске уније, а у духу међународне праксе. NTPS Plc. ће током развојног пројекта превозницима у сваком случају обезбедити довољно времена и могућности за припрему, како би што боље упознали и применили нове мере и услуге.