Informacja o zmianach w węgierskim elektronicznym systemie poboru opłat drogowych wchodzących w życie w 2019 roku

Od dnia 3-go lutego 2019 roku w systemie HU-GO wchodzi w życie nowy obowiązek wprowadzenia do systemu danych pojazdu.

Jego celem jest prawidłowe ustawienie klasy emisyjnej pojazdu oraz unowocześnienie przebiegu kontroli danych.

W ramach systemu HU-GO umożliwiającego dokonania opłaty drogowej dla pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony National Toll Payment Services Plc. (spółka NTPS Plc.) wdrożył program rozwojowy mający na celu wychwycenie nieprawidłowo podanej klasy emisyjnej pojazdu oraz rozwój kontroli i modernizację poboru opłaty drogowej.

Poszczególne elementy kompleksowego programu będą wdrażane sukcesywnie i stopniowo, a związane z nimi działania nabiorą prawdopodobnie pełnego wymiaru najwcześniej w drugiej połowie 2019 roku. W pierwszej kolejności nastąpi ujęcie klasy emisyjnej pojazdów ciężarowych w jednolitej i zweryfikowanej bazie danych, po czym nastąpi wdrożenie automatycznego i elektronicznego ustawiania klas emisyjnych oraz ich kontroli, co ma uzupełnić dotychczasową metodę kontroli polegającej na zatrzymaniu pojazdu na miejscu przez organizacje wyznaczone do kontroli opłat drogowych.

Obecnie program znajduje się na etapie wprowadzania danych pojazdów. Na stronie HU-GO.hu od grudnia 2018 roku każdy użytkownik ma możliwość wprowadzenia do systemu nowego typu danych rejestracyjnych pojazdu (marka i model, rok produkcji, numer podwozia, skan dowodu rejestracyjnego). Od dnia 3-go lutego 2019 roku w systemie HU-GO podanie tych informacji stanie się obowiązkowe dla klientów dokonujących rejestracji swoich pojazdów o zagranicznych numerach rejestracyjnych lub modyfikujących dane pojazdu zarejestrowanego już wcześniej. W późniejszym okresie wprowadzenie danych będzie obowiązkowe w przypadku każdego klienta HU-GO, kiedy system nie będzie dysponował wszystkimi wymaganymi i odpowiednio wprowadzonymi danymi pojazdu. Użytkownicy zostaną o tym poinformowani odpowiednio wcześniej. 

Informacje wymagane w trakcie wprowadzania danych są potrzebne dla poświadczenia prawidłowości podanej klasy emisyjnej pojazdu. W przypadku pojazdów o zagranicznych numerach rejestracyjnych informacje te trafią do systemu HU-GO poprzez zadeklarowanie ich przez użytkownika, a w przypadku pojazdów o węgierskich numerach rejestracyjnych proces ten wspierany będzie również przez wykorzystanie danych z oficjalnego węgierskiego centralnego rejestru pojazdów drogowych. W przypadku pojazdów ciężarowych o zagranicznych numerach rejestracyjnych obowiązek wprowadzenia danych uzasadniony jest faktem, że nie funkcjonuje jeszcze w pełnym zakresie wzajemna wiarygodna wymiana danych rejestracyjnych pomiędzy centralnymi ewidencjami pojazdów drogowych poszczególnych państw.

Po weryfikacji wprowadzonych danych przez spółkę NTPS Plc. najwcześniej w drugiej połowie 2019 roku na Węgrzech mogą się rozpocząć nowego typu, bardziej intensywniejsze kontrole poprawności podanej klasy emisyjnej pojazdów. Wówczas w przypadku stwierdzenia nieprawidłowo zadeklarowanej klasy emisyjnej, obok wymierzenia kary pieniężnej, system HU-GO – informując o tym klienta – dokona automatycznej korekty,  lub w przypadku klientów, którzy nie dopełnili obowiązku wprowadzenia danych – postępując zgodnie z Dyrektywą o eurowinietach – nałoży na dany pojazd obowiązek uiszczenia opłaty drogowej przyporządkowanej do najgorszej klasy emisyjnej. W takim przypadku klient będzie płacił opłatę drogową przyporządkowaną do najgorszej klasy emisyjnej do momentu, kiedy dopełni obowiązku wprowadzenia do systemu prawidłowych danych tego pojazdu. 

Spółka NTPS Plc. ma na celu przyczynienie się do zmniejszenia obciążenia środowiska przez pojazdy ciężarowe  zgodnie z zasadą „Kto zanieczyszcza ten płaci”. Dzięki wprowadzeniu usługi centralnego ustawiania klasy ekologicznej zmniejszyć się może liczba przypadków skutkujących wielokrotną kumulacją kar pieniężnych wynikających z mylnego zadeklarowania klasy emisyjnej pojazdu. W rezultacie tych zmian pobór opłat drogowych stanie się bardziej precyzyjny i może zmniejszyć się ilość nadużyć związanych z deklaracją klas emisyjnych. Działania te wzmocnią uczciwą konkurencję na rynku przewozów, a uczestników branży skłonią do zachowań zgodnych z przepisami prawa.

Zgodnie z unijnymi regulacjami prawnymi oraz w świetle praktyki międzynarodowej obowiązek przeprowadzania kontroli klasy emisyjnej pojazdu wynika także z węgierskich przepisów prawnych. Podczas wdrażania programu spółka NTPS Plc. w każdym przypadku zapewni przewoźnikom odpowiedni okres karencji i możliwość, aby poznać i zastosować się do nowych czynności i usług.